КФН въвежда нова информационна платформа в подкрепа на процесите срещу изпирането на пари в България


Във връзка с изпълнение на една от основните цели на Комисията за финансов надзор за осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари и предвид съществената важност на дейността по прилагането на мерките срещу изпиране на пари, Комисията за финансов надзор стартира инициатива в посока подпомагане на задължените субекти при осъществяване на дейността им в съответствие с относимите нормативни  изисквания. В тази връзка е въведена и вече се използва платформа за публикуване на информационни материали по актуални теми, свързани с дейността на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, касаещи основните задължения в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Към настоящия момент са публикувани следните информационни материали относно:
  • Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  • Задължения по глава втора от ЗМИП на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляваща алтернативни инвестиционни фондове в Република България;
  • Текущо наблюдение върху клиентските отношения, сделки и операции. Разкриване на информация при съмнителни клиенти, сделки и операции;
  • Система за вътрешен контрол и провеждане на обучения.
Платформата периодично ще бъде допълвана с нови информационни материали, за което от особена Важност за надзорния орган са предложенията на поднадзорните лица за конкретни теми и казуси, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Предложенията могат да бъдат изпращани на имейл адрес на КФН education@fsc.bg.

КФН въвежда нова информационна платформа в подкрепа на процесите срещу изпирането на пари в България

Във връзка с изпълнение на една от основните цели на Комисията за финансов надзор за осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари и предвид съществената важност на дейността по прилагането на мерките срещу изпиране на пари, Комисията за финансов надзор стартира инициатива в посока подпомагане на задължените субекти при осъществяване на дейността им в съответствие с относимите нормативни  изисквания. В тази връзка е въведена и вече се използва платформа за публикуване на информационни материали по актуални теми, свързани с дейността на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, касаещи основните задължения в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Към настоящия момент са публикувани следните информационни материали относно:

  • Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
  • Задължения по глава втора от ЗМИП на инвестиционните посредници, управляващите дружества и лицата, управляваща алтернативни инвестиционни фондове в Република България;
  • Текущо наблюдение върху клиентските отношения, сделки и операции. Разкриване на информация при съмнителни клиенти, сделки и операции;
  • Система за вътрешен контрол и провеждане на обучения.

Платформата периодично ще бъде допълвана с нови информационни материали, за което от особена Важност за надзорния орган са предложенията на поднадзорните лица за конкретни теми и казуси, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Предложенията могат да бъдат изпращани на имейл адрес на КФН education@fsc.bg.