КФН проведе семинар за журналисти на 1 декември 2011 г.

Днес, 1 декември 2011 г., се проведе семинар за журналисти, организиран от Комисията за финансов надзор. Ръководството на надзорната институция обсъди с  представителите на средствата за масово осведомяване актуални теми, свързани с развитието на застрахователния, осигурителния и капиталовия пазар, както и  новите европейски регулации на финансови пазари и новите европейски надзорни органи.

Сред основните приоритети на Комисията е повишаване на финансовата култура на широката публика по отношение на небанковия сектор. Затова целта ни е с помощта на медиите да информираме обществеността за състоянието на небанковия финансов сектор, за основните участници на тези пазари, за предлаганите услуги, както и за регулаторната и надзорна дейност на институцията, каза председателят на КФН Стоян Мавродиев по време на откриването на  семинара. Изказвания направиха всички членове на комисията – Димана Ранкова, Ангел Джалъзов, Борислав Богоев и Антония Гинева, които акцентираха върху необходимостта от повишаване на финансовата култура на широката публика с цел осъществяване на компетентен и информиран избор при вземане на финансови решения. Защитата на потребителите е една от основните стратегически цели на комисията и имено затова сред нейните приоритети е провеждане на финансови семинари за различни обществени групи.

На семинара бяха обсъдени въпроси, свързани със задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, с предстоящите промени в Кодекса за социално осигуряване и новата европейска правна рамка на колективните инвестиционни схеми.

Журналистите се запознаха и с новите европейски надзорни органи, както и с надзорната политика, която се обсъжда в ЕС.