КФН проведе проучване за използването на облачни услуги сред застрахователните, инвестиционните и пенсионноосигурителните дружества


През месец ноември 2020 г. Комисията за финансов надзор проведе проучване за тенденциите при използване на облачни услуги сред поднадзорните лица.
Анкетата беше изпратена към представители от трите сектора на небанковата финансова сфера. Участие взеха 113 дружества, от които 35 функциониращи на инвестиционния (инвестиционни посредници, публични дружества, управляващи дружества и дружества със специална и инвестиционна цел), 76 на застрахователния и 2 на осигурителния пазар.
Проучването показа, че облачните услуги са от основно значение за обособяването на истински,  конкурентен и единен пазар на данни за потребителите в сегмента. Те са ключова цел, залегнала в Стратегията за данни на Европейската комисия, Цифровата стратегия, Индустриалната стратегия и Плана за възстановяване на Европейския съюз (ЕС), според които следва да бъде осигурен достъп до по-защитени, устойчиви, оперативно съвместими, екологични и масивни облачни инфраструктури и услуги за бизнесa. Сигурното и безопасното използване на облачните услуги е неразривно свързано с подходяща класификация на данните на информационна система. От изключителна важност са и достъпът на определени лица до тях, както и предварителната готовност на фирмите за възстановяването им при евентуални бедствия.
 
Въпросникът както и пълен анализ на резултатите от Проучването на използваните облачни услуги от поднадзорните на Комисията за финансов надзор лица, декември 2020 г. са публикувани в раздел „Финансови иновации“, „Консултации“.

КФН проведе проучване за използването на облачни услуги сред застрахователните, инвестиционните и пенсионноосигурителните дружества

През месец ноември 2020 г. Комисията за финансов надзор проведе проучване за тенденциите при използване на облачни услуги сред поднадзорните лица.
Анкетата беше изпратена към представители от трите сектора на небанковата финансова сфера. Участие взеха 113 дружества, от които 35 функциониращи на инвестиционния (инвестиционни посредници, публични дружества, управляващи дружества и дружества със специална и инвестиционна цел), 76 на застрахователния и 2 на осигурителния пазар.
Проучването показа, че облачните услуги са от основно значение за обособяването на истински,  конкурентен и единен пазар на данни за потребителите в сегмента. Те са ключова цел, залегнала в Стратегията за данни на Европейската комисия, Цифровата стратегия, Индустриалната стратегия и Плана за възстановяване на Европейския съюз (ЕС), според които следва да бъде осигурен достъп до по-защитени, устойчиви, оперативно съвместими, екологични и масивни облачни инфраструктури и услуги за бизнесa. Сигурното и безопасното използване на облачните услуги е неразривно свързано с подходяща класификация на данните на информационна система. От изключителна важност са и достъпът на определени лица до тях, както и предварителната готовност на фирмите за възстановяването им при евентуални бедствия.
 
Въпросникът както и пълен анализ на резултатите от Проучването на използваните облачни услуги от поднадзорните на Комисията за финансов надзор лица, декември 2020 г. са публикувани в раздел „Финансови иновации“, „Консултации“.