КФН прие Указания относно прилагането и тълкуването на чл. 4, т. 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти


Със Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2014/65 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива (ЕС) 2014/65, ДПФИ II), като с посочване на финансовите инструменти, които са в неговия предмет по смисъла на чл. 4 от ЗПФИ, се транспонира Приложение I от Директива (ЕС) 2014/65.
Европейският орган за ценни книжа и пазари е приел Насоки относно прилагането на раздел В, точка 6 и раздел В, точка 7 от Приложение I към ДПФИ II (Насоките), които следва да се прилагат по отношение на компетентните органи и инвестиционните посредници, както са определени в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива (ЕС) 2014/65. С Решение № 844-Н/04.07.2019 г. Комисията за финансов надзор (КФН) е приела, че ще спазва Насоките, като същите са публикувани в раздел „Нормативна уредба“ – „Насоки и препоръки на европейските надзорни органи“ – „ESMA“ –
Във връзка със спазване на Насоките относно прилагането на раздел В, точка 6 и раздел В, точка 7 от Приложение I към ДПФИ II на свое заседание КФН взе решение по протокол № 81 от 05.11.2019 г., с което издава указания, с които се дават разяснения по отношение на обхвата на финансовите инструменти, които са предмет на закона и по конкретно:
– по прилагането и тълкуването на чл. 4, т. 6 от ЗПФИ и
– по прилагането и тълкуването на чл. 4, т. 7 от ЗПФИ.
Пълният текст на приетите указания e публикуван в раздел „Административни документи” – „Указания” – „Капиталов пазар”.

КФН прие Указания относно прилагането и тълкуването на чл. 4, т. 6 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти


Със Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2014/65 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива (ЕС) 2014/65, ДПФИ II), като с посочване на финансовите инструменти, които са в неговия предмет по смисъла на чл. 4 от ЗПФИ, се транспонира Приложение I от Директива (ЕС) 2014/65.
Европейският орган за ценни книжа и пазари е приел Насоки относно прилагането на раздел В, точка 6 и раздел В, точка 7 от Приложение I към ДПФИ II (Насоките), които следва да се прилагат по отношение на компетентните органи и инвестиционните посредници, както са определени в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива (ЕС) 2014/65. С Решение № 844-Н/04.07.2019 г. Комисията за финансов надзор (КФН) е приела, че ще спазва Насоките, като същите са публикувани в раздел „Нормативна уредба“ – „Насоки и препоръки на европейските надзорни органи“ – „ESMA“ –
Във връзка със спазване на Насоките относно прилагането на раздел В, точка 6 и раздел В, точка 7 от Приложение I към ДПФИ II на свое заседание КФН взе решение по протокол № 81 от 05.11.2019 г., с което издава указания, с които се дават разяснения по отношение на обхвата на финансовите инструменти, които са предмет на закона и по конкретно:
– по прилагането и тълкуването на чл. 4, т. 6 от ЗПФИ и
– по прилагането и тълкуването на чл. 4, т. 7 от ЗПФИ.
Пълният текст на приетите указания e публикуван в раздел „Административни документи” – „Указания” – „Капиталов пазар”.