КФН предприе действия по повод сделка за продажба на акции на „Родина турист” АД

Във връзка с получена в Комисията за финансов надзор (КФН) информация за сключена на 20.12.2005 г. на смесен закрит аукцион на „БФБ-София” АД сделка за продажба на пакета от 82 159 акции, притежание на „Албена Инвест Холдинг” АД, представляващи 33,72 % от капитала на публичното дружество „Родина турист” АД, на 21.12.2005 г., КФН предприе действия по установяване на насрещната страна по сделката (купувача) с оглед установяване наличието или липсата на заинтересувани или свързани лица и наличието или липсата на предпоставките за отправяне на търгово предложение по чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, посредством запитвания до Централния депозитар и до „Албена Инвест Холдинг” АД.