КФН наложи административно наказание на изпълнителния директор на „САФ Магелан” АД за търговия с вътрешна информация

 

Комисията за финансов надзор извърши проверка за спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ). По време на проверката беше констатирано, че Георги Георгиев, изпълнителен директор на „САФ Магелан” АД, в качеството му на вътрешно лице е търгувал за собствена сметка с акции на „САФ Магелан” АД, за които е притежавал вътрешна информация по смисъла на чл. 4, ал.1 от ЗПЗФИ, а именно информация за предстояща продажба и обратно изкупуване на построен "Пазар на едро (тържище) за риба с административна част”.  В тази връзка лицето е нарушило  разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, сключвайки сделки за покупко-продажба с акции на „САФ Магелан” АД като е притежавал вътрешна информация, която до момента не  е била оповестена.

Чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ забранява на всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в управителния или контролния орган на емитента, на участието си в капитала или гласовете в общото събрание на емитента, да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие или да прехвърли за своя или за чужда сметка финансови инструменти, за които се отнася тази информация.


На 21.05.2007 г. КФН състави акт за установяване на административно нарушение на Георги Георгиев, изпълнителен директор на „САФ Магелан” АД.  В КФН е внесено възражение от лицето по съставения акт, което е обсъдено от административно-наказващия орган. За посоченото нарушение, чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПЗФИ предвижда административно наказание глоба в размер от 20 000 до 50 000 лева. Издадено е наказателно постановление, с което е наложена глоба в размер на 20 000 лева. Постановлението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд.