КФН изпраща до поднадзорните лица въпросник в сферата на FinTech за мониторинг и проследяване на тенденциите при използване на финансовите иновации по време на пандемията на Covid-19


КФН продължава процеса по наблюдение на тенденциите при използване на финансови иновации от поднадзорните лица в трите направления: капиталови пазари, застрахователен и пенсионно-осигурителен сектор. В продължение на стартиралото през 2019 г. проучване и през настоящата година, екипът на Комисията разработи разширен въпросник, предназначен за изследване на опита на поднадзорните на КФН лица по отношение на нововъведения в сферата на технологичните иновации във финансовия сектор, както в институции, така и в организации и по отношение на финансови инструменти.
 
Целта на проучването е да се съпостави нивото на реално внедряване от поднадзорните лица на финансови иновации за 2019 г. спрямо 2020 г. Подцел е и анализ на произтичащите от процеса на имплементиране рискове за компаниите и клиентите им, влиянието на технологиите върху бизнес моделите и изясняване на аспектите, касаещи защита на интересите на потребителите. Ключов момент от въпросника е установяване влиянието на въведеното извънредно положение във връзка с Covid-19, както в национален план в България, така и в глобален мащаб и отражението на кризата върху пазара на финансови иновации. Като причинно следствена връзка целта е да се проследи и анализира процеса на привличане на нови клиенти и финансови ресурси чрез практическото приложение на технологични решения във финансовия сектор.
 
Въпросникът   е  изпратен до поднадзорните лица и след попълването му  КФН ще предостави  информация за статистическите резултати в количествен и качествен план, както и анализ към тях.

КФН изпраща до поднадзорните лица въпросник в сферата на FinTech за мониторинг и проследяване на тенденциите при използване на финансовите иновации по време на пандемията на Covid-19


КФН продължава процеса по наблюдение на тенденциите при използване на финансови иновации от поднадзорните лица в трите направления: капиталови пазари, застрахователен и пенсионно-осигурителен сектор. В продължение на стартиралото през 2019 г. проучване и през настоящата година, екипът на Комисията разработи разширен въпросник, предназначен за изследване на опита на поднадзорните на КФН лица по отношение на нововъведения в сферата на технологичните иновации във финансовия сектор, както в институции, така и в организации и по отношение на финансови инструменти.
 
Целта на проучването е да се съпостави нивото на реално внедряване от поднадзорните лица на финансови иновации за 2019 г. спрямо 2020 г. Подцел е и анализ на произтичащите от процеса на имплементиране рискове за компаниите и клиентите им, влиянието на технологиите върху бизнес моделите и изясняване на аспектите, касаещи защита на интересите на потребителите. Ключов момент от въпросника е установяване влиянието на въведеното извънредно положение във връзка с Covid-19, както в национален план в България, така и в глобален мащаб и отражението на кризата върху пазара на финансови иновации. Като причинно следствена връзка целта е да се проследи и анализира процеса на привличане на нови клиенти и финансови ресурси чрез практическото приложение на технологични решения във финансовия сектор.
 
Въпросникът   е  изпратен до поднадзорните лица и след попълването му  КФН ще предостави  информация за статистическите резултати в количествен и качествен план, както и анализ към тях.