КФН изисква пенсионноосигурителните дружества и застрахователите да сключат договор с независим външен експерт от приложения списък с допуснати външни експерти

С настоящото прессъобщение се публикува списък с независимите външни експерти, които отговарят на поставените условия за извършването на преглед на активите на българските пенсионни фондове и преглед на балансите на българските застрахователи.
Всяко пенсионноосигурително дружество и всеки застраховател трябва да избере независим външен експерт от следния списък и да уведоми за съответния избор Комисията за финансов надзор (КФН) до 25 май 2016 г. Прегледът ще се осъществи в съответствие с методологията, разработена от фирмата консултант – Консорциум на Ernst & Young, под ръководството на Управляващия комитет (УК) и одобрена от КФН.

Одобрен списък на лицата, които да извършат преглед на активите на пенсионните фондове в България Одобрен списък на лицата, които да извършат преглед на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар
ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, България ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, България
ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД,
България
ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД,
България
РСМ БЪЛГАРИЯ ООД, България РСМ БЪЛГАРИЯ ООД, България
ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", България и Гърция ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", България и Гърция
KPMG AUDIT SRL, Румъния KPMG AUDIT SRL, Румъния
ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД WILLIS TOWERS WATSON, Холандия
CLAYTON EURO RISK LIMITED, Великобритания MILLIMAN SP. Z O.O., Полша
MAZARS SA, Франция  MAZARS SA, Франция 

 

След като прегледа обстойно всички постъпили оферти и на базата на консенсус, Управляващият комитет препоръча на Комисията за финансов надзор да одобри списък от независими външни експерти, в съответствие с Раздел 2 „Структура на управление” от Техническото задание на УК. Одобрените независими външни експерти отговарят на изискванията, посочени изчерпателно в отправените от КФН Покани на 11 март 2016 г.
УК, който управлява прегледа, включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/EIOPA (членове с право на глас), както и представители на Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари/ESMA (наблюдатели, със съвещателен глас).
Всяко пенсионноосигурително дружество избира за участващите пенсионни фондове, които управлява, съответно всеки застраховател избира независим външен експерт от публикувания списък от КФН, който да извърши прегледа в съответствие с методологията, разработена от фирмата консултант, под ръководството на УК и одобрена от КФН.  
КФН назначава в съответствие с приложимата нормативна уредба независим външен експерт, извършващ прегледа въз основа на избора на пенсионноосигурителното дружество/ застрахователя. Изборът на пенсионноосигурителното дружество/ застрахователя не е задължителен за КФН. КФН има правото да отмени избора на пенсионноосигурителното дружество/ застрахователя, а ако не бъде направен избор, КФН служебно ще назначи независим външен експерт, извършващ  прегледа.
Всички възнаграждения на независимите външни експерти, произтичащи от извършваните от тях прегледи ще се изплащат от съответните дружества, които участват в прегледите.
Прегледът ще започне след издаването на съответните актове от страна на КФН, в съответствие с българското законодателство.
Прегледът от страна на независимите външни експерти се очаква да започне на 15 юли 2016 г. и да завърши на 15 октомври 2016 г. с изготвянето на окончателните доклади от външните експерти. Цялостният преглед, който беше отложен в съответствие с единодушно взетото решение от членовете на Управляващия комитет, последван от препоръка от страна на УК, трябва да приключи до 1 декември 2016 г. с публикуването на окончателен доклад. За контролна/референтна дата за прегледите се счита 30 юни 2016 г.
Всички участващи дружества следва да изпратят на КФН до 25 май 2016 г. информация за избраните независими външни експерти. КФН проверява допустимостта на избраните лица и изпраща потвърждение към дружествата в срок до 10 юни 2016 г. Договорите за ангажиране на избраните независими външни експерти ще бъдат сключени не по-късно от 17 юни 2016 г.

 

КФН изисква пенсионноосигурителните дружества и застрахователите да сключат договор с независим външен експерт от приложения списък с допуснати външни експерти

С настоящото прессъобщение се публикува списък с независимите външни експерти, които отговарят на поставените условия за извършването на преглед на активите на българските пенсионни фондове и преглед на балансите на българските застрахователи.
Всяко пенсионноосигурително дружество и всеки застраховател трябва да избере независим външен експерт от следния списък и да уведоми за съответния избор Комисията за финансов надзор (КФН) до 25 май 2016 г. Прегледът ще се осъществи в съответствие с методологията, разработена от фирмата консултант – Консорциум на Ernst & Young, под ръководството на Управляващия комитет (УК) и одобрена от КФН.

Одобрен списък на лицата, които да извършат преглед на активите на пенсионните фондове в България Одобрен списък на лицата, които да извършат преглед на балансите на застрахователите на българския застрахователен пазар
ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, България ДЕЛОЙТ ОДИТ ООД, България
ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД,
България
ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ ООД,
България
РСМ БЪЛГАРИЯ ООД, България РСМ БЪЛГАРИЯ ООД, България
ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", България и Гърция ДЗЗД "ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ – ГЪРЦИЯ", България и Гърция
KPMG AUDIT SRL, Румъния KPMG AUDIT SRL, Румъния
ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД WILLIS TOWERS WATSON, Холандия
CLAYTON EURO RISK LIMITED, Великобритания MILLIMAN SP. Z O.O., Полша
MAZARS SA, Франция  MAZARS SA, Франция 

 

След като прегледа обстойно всички постъпили оферти и на базата на консенсус, Управляващият комитет препоръча на Комисията за финансов надзор да одобри списък от независими външни експерти, в съответствие с Раздел 2 „Структура на управление” от Техническото задание на УК. Одобрените независими външни експерти отговарят на изискванията, посочени изчерпателно в отправените от КФН Покани на 11 март 2016 г.
УК, който управлява прегледа, включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/EIOPA (членове с право на глас), както и представители на Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари/ESMA (наблюдатели, със съвещателен глас).
Всяко пенсионноосигурително дружество избира за участващите пенсионни фондове, които управлява, съответно всеки застраховател избира независим външен експерт от публикувания списък от КФН, който да извърши прегледа в съответствие с методологията, разработена от фирмата консултант, под ръководството на УК и одобрена от КФН.  
КФН назначава в съответствие с приложимата нормативна уредба независим външен експерт, извършващ прегледа въз основа на избора на пенсионноосигурителното дружество/ застрахователя. Изборът на пенсионноосигурителното дружество/ застрахователя не е задължителен за КФН. КФН има правото да отмени избора на пенсионноосигурителното дружество/ застрахователя, а ако не бъде направен избор, КФН служебно ще назначи независим външен експерт, извършващ  прегледа.
Всички възнаграждения на независимите външни експерти, произтичащи от извършваните от тях прегледи ще се изплащат от съответните дружества, които участват в прегледите.
Прегледът ще започне след издаването на съответните актове от страна на КФН, в съответствие с българското законодателство.
Прегледът от страна на независимите външни експерти се очаква да започне на 15 юли 2016 г. и да завърши на 15 октомври 2016 г. с изготвянето на окончателните доклади от външните експерти. Цялостният преглед, който беше отложен в съответствие с единодушно взетото решение от членовете на Управляващия комитет, последван от препоръка от страна на УК, трябва да приключи до 1 декември 2016 г. с публикуването на окончателен доклад. За контролна/референтна дата за прегледите се счита 30 юни 2016 г.
Всички участващи дружества следва да изпратят на КФН до 25 май 2016 г. информация за избраните независими външни експерти. КФН проверява допустимостта на избраните лица и изпраща потвърждение към дружествата в срок до 10 юни 2016 г. Договорите за ангажиране на избраните независими външни експерти ще бъдат сключени не по-късно от 17 юни 2016 г.