КФН е с нова банкова сметка от 5 юни 2006 година

 
Уведомяваме поднадзорните лица, че от 5 юни 2006 година  ще има промяна в банковата сметка на комисията. Новият идентификатор (IBAN) на банковата сметка на Комисията за финансов надзор, който заменя стария идентификатор (банкова сметка-3000141508 и БИН-6301301470) е  следният :

BG95 BNBG 9661 3000 1415 01       

Банковият идентификационен код (  BIC ) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.