КФН отне лиценза на застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД


    На провелото се днес заседание на Комисията за финансов надзор бе решено, че се отнема лиценза за извършване на застраховане на „ЗК Юроамерикан“АД с ЕИК 124634117.

    Констатираните от КФН основания за отнемане на лиценза на „ЗК Юроамерикан“ АД са:

    По чл. 40, ал. 2, т. 2 от КЗ, тъй като застрахователят не е извършвал дейност за повече от шест месеца;
    По чл. 40, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 и т. 8 от КЗ, поради това че застрахователят е престанал да отговоря на условията за издаване на лиценз, а именно престанал е да спазва изискванията във връзка със системата на управление по глава седма на КЗ и не е представил доказателства, че лицата, изпълняващи ключови функции отговарят на изискванията за квалификация и надеждност;
    Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ, поради това че застрахователят е извършил груби нарушения на КЗ.
 
    Въз основа на извършена проверка на място на дейността на застрахователя и в резултат от осъществявания дистанционен надзор спрямо застрахователя са направени следните констатации:

    1. По първото основание:
    От периодично представяните в КФН от „ЗК Юроамерикан“ АД финансови справки и отчети, изискуеми съгласно чл. 126, ал. 1 от КЗ, е видно, че през периода януари – август 2018 г. застрахователят не отчита сключени застрахователни договори. В периода септември – декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора.
    От извършената проверка е видно, че в периода от януари до август 2019 г., „ЗК Юроамерикан“ АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни обезщетения.
    На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на „ЗК Юроамерикан“ АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания.
Видно от представените в КФН от „ЗК Юроамерикан“ АД данни, дружеството не е извършвало застрахователна дейност за период от осем месеца (от януари до август) в рамките на последните две години – 2018 г. и 2019 г.
 
    2. По второто основание:
    „ЗК Юроамерикан“ АД не разполага с налична система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността на дружеството.
Една от основните отговорности на управителните и контролни органи на застрахователя е да прилага в своята дейност необходимата организация и правила, с които да гарантира спазването актовете на Европейския съюз, КЗ и подзаконовите актове по прилагането му. В тази връзка, застрахователят има задължението да спазва изискванията, свързани със системата на управление, в това число да разполага с такава, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността. Невъзможността на застрахователя да гарантира и поддържа ефективна система на управление е основание да се приеме, че същият не разполага с необходимия вътрешен капацитет за изпълнение на практическите задачи, реализирането на които да осигури ефективно и надеждно управление на дейността на застрахователя. Следва да се има предвид, че
В хода на проверката безспорно е установено, че считано, съответно от 07.02.2019 г. и 07.03.2018 г., в „ЗК Юроамерикан“ АД няма одобрени от КФН лица, които да изпълняват ключовите функции за съответствие и по вътрешен одит.
Допълнително, застрахователят не е уведомил КФН за назначения на 09.08.2019 г. риск мениджър и съответно не е представил необходимите документи, с оглед извършване на преценка дали лицето отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност съгласно чл. 89, ал. 2 във връзка с чл. 80, ал. 1, т. 3-9, ал. 3, 7 и 8 от КЗ.
Изложеното представлява грубо нарушение на изискванията на чл. 76, ал. 1 от КЗ всеки застраховател да разполага непрекъснато с ефективна система на управление с цел осигуряване на надеждно и разумно управление на дейността. На основание чл. 76, ал. 3 от КЗ, изградената система на управление трябва да се основава на изискванията по чл. 77-100 и чл. 110 и 111 от КЗ. Съгласно чл. 78, ал. 1 и 2 от КЗ, създаването на функция по вътрешен одит, функция по съответствие и функция по управление на риска е задължение за всеки застраховател, с оглед осигуряване на вътрешен капацитет за изпълнение на практически задачи.

    3. По третото основание:
    В резултат от извършената проверка на „ЗК Юроамерикан“ АД е установено, че дружеството е извършило груби нарушения на Кодекса за застраховането.
    В конкретния случай се установява, че „ЗК Юроамерикан“ АД е извършило груби нарушения на императивната норма на чл. 76, ал. 1 от КЗ, който предвижда задължение на застрахователя да разполага с ефективна система на управление с цел осигуряване на надеждно и разумно управление на дейността. Липсата на ефективна системата на управление, която спомага за правилното развитие дейността на застрахователя и неспазването на изискванията на КЗ във връзка със системата на управление застрашава стабилността на застрахователя и неговото функциониране.
    При прегледа на системата на управление на „ЗК Юроамерикан“ АД са установени редица нарушения на императивни разпоредби на КЗ, извършени от застрахователя:
    – неуведомяване КФН от страна на „ЗК Юроамерикан“ АД при промяна в лицата, изпълняващи ключови функции в застрахователя;
    – назначаване на лица, които изпълняват ключови функции в дружеството, без КФН да е уведомена и без да е получено одобрение от страна на надзорния орган, удостоверяващо, че лицата отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността;
    – непредставяне на документи, доказващи, че лицето, определено за ръководител на функцията по управление на риска, отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност;
    – липса на актуални вътрешни правила и политики по чл. 77, ал. 1 от КЗ, както и неизпълнение на задължението по чл. 77, ал. 2 от КЗ за представя пред общото събрание на акционерите годишен отчет за тяхното изпълнение, включително за изпълнението на програмата за дейността на застрахователя;
    – сключване на договор за прехвърляне на съществена дейност в нарушение на чл. 111, ал. 3 от КЗ и чл. 111, ал. 4 от КЗ;
    – нарушение на принципа за разумния инвеститор, в резултат на което активите на застрахователя не гарантират сигурност, качество, ликвидност и доходност на съвкупния портфейл.
 
    Системата на управление е един от трите стълба, изграждащи режима „Платежоспособност II“, а именно Стълб 2. Следователно, липсата на единия от стълбовете на Платежоспособност II в един застраховател категорично представлява грубо нарушение на европейското законодателство, на КЗ и актовете по прилагането му.
    Освен това, в хода на проверката е установено, че застрахователят не разполага с Информационна система.
 
    На основание чл. 114 от КЗ, застрахователят има задължението да създаде и поддържа в актуално състояние информационна система, която да инкорпорира, съхранява и обобщава цялостни данни за всички аспекти от дейността на застрахователната компания. Неизпълнението на това задължение от страна на „ЗК Юроамерикан“ АД представлява грубо нарушение по смисъла на чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ, поради това че липсата на информационна система, уврежда както интересите на самия застраховател, който не разполага със средство, което ефективно да му позволи да упражнява съществена, реална и организирана застрахователна дейност, така и препятства предоставянето на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „ЗН“, на информация, необходима за постигане целите на надзора.
    Доказателство за затрудненията на „ЗК Юроамерикан“ АД при предоставяне на информация на КФН, необходима за целите на надзора, са съставените и връчените на застрахователната компания актове за установяване на административни нарушения и издадените въз основа на тях наказателни постановления за извършени нарушения на разпоредбата на чл. 126 от КЗ, касаеща представянето на справки и отчети за целите на надзора.
    Отчетността пред надзорния орган е един от трите стълба, изграждащи режима „Платежоспособност II“, а именно Стълб 3. Следователно, „ЗК Юроамерикан“ АД не изпълнява и правилата, залегнали в третия стълб на рамката по Платежоспособност II.

    Вследствие, с деншното решение на КФН, считано от 17.12.2019 г. се забранява:

    – свободното разпореждане с активите на „ЗК Юроамерикан“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
    – сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.

    Комисията назначава Стефан Стефанов за квестор на „ЗК Юроамерикан“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството. На същия са връчени задължителни предписания да възложи на съответните служители на „ЗК Юроамерикан“ АД, включително като ги упълномощи изрично, да извършват в срока на квестурата всички необходими правни и фактически действия, в рамките на закона, относно:

    – извършването на плащания на ликвидни и изискуеми задължения на „ЗК Юроамерикан“ АД, произтичащи от застрахователни договори,
    – извършването на плащания на публичноправни вземания към държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, по които задължено лице е „ЗК Юроамерикан“ АД
     – извършването на плащания на битови сметки и други периодични задължения (ток, вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и дължимите възнаграждения на наетия персонал до размера на обичайното за извършване на нормалната дейност на застрахователя.

    Представителството на „ЗК Юроамерикан“ АД се осъществява от квестора. Действия, извършени от името на „ЗК Юроамерикан“ АД в нарушение на представителната власт на квестора, са нищожни.

    Решението ще бъде изпратено на Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието на Република България за вписване на обстоятелствата, съответно за обявяване на актовете в Търговския регистър.

    Решението ще се изпрати за обнародване в Държавен вестник и за него ще се уведомят съответните компетентни органи на държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и ще се отправи искане съответните органи да предприемат действия съгласно тяхното законодателство за забраняване на свободното разпореждане с активи на застрахователя, ако такива се намират на тяхна територия. След влизане в сила на настоящото решение ще бъде уведомен Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.


Пълното решение на КФН може да се намери тук.

КФН днес отне лиценза на застрахователна компания „ЗК Юроамерикан“ АД

На провелото се днес заседание на Комисията за финансов надзор бе решено, че се отнема лиценза за извършване на застраховане на „ЗК Юроамерикан“АД с ЕИК 124634117.

Констатираните от КФН основания за отнемане на лиценза на „ЗК Юроамерикан“ АД са:

  1. По чл. 40, ал. 2, т. 2 от КЗ, тъй като застрахователят не е извършвал дейност за повече от шест месеца;
  2. По чл. 40, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 7 и т. 8 от КЗ, поради това че застрахователят е престанал да отговоря на условията за издаване на лиценз, а именно престанал е да спазва изискванията във връзка със системата на управление по глава седма на КЗ и не е представил доказателства, че лицата, изпълняващи ключови функции отговарят на изискванията за квалификация и надеждност;
  3. Съгласно чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ, поради това че застрахователят е извършил груби нарушения на КЗ.

       
Въз основа на извършена проверка на място на дейността на застрахователя и в резултат от осъществявания дистанционен надзор спрямо застрахователя са направени следните констатации:
1. По първото основание:
От периодично представяните в КФН от „ЗК Юроамерикан“ АД финансови справки и отчети, изискуеми съгласно чл. 126, ал. 1 от КЗ, е видно, че през периода януари – август 2018 г. застрахователят не отчита сключени застрахователни договори. В периода септември – декември 2018 г. дружеството е сключило общо 9 застрахователни договора.
От извършената проверка е видно, че в периода от януари до август 2019 г., „ЗК Юроамерикан“ АД отново не е сключвало застрахователни договори, нито е завеждало претенции по действащи застраховки, съответно не е изплащало и застрахователни обезщетения.
На 01.09.2019 г. застрахователят е сключил три броя застрахователни договори, които обаче са сключени с лица, които са акционери на „ЗК Юроамерикан“ АД, като две от застрахованите лица са и служители на застрахователната компания.
Видно от представените в КФН от „ЗК Юроамерикан“ АД данни, дружеството не е извършвало застрахователна дейност за период от осем месеца (от януари до август) в рамките на последните две години – 2018 г. и 2019 г.
 
2. По второто основание:
„ЗК Юроамерикан“ АД не разполага с налична система на управление с адекватна, ефективна и прозрачна организационна структура, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността на дружеството.
Една от основните отговорности на управителните и контролни органи на застрахователя е да прилага в своята дейност необходимата организация и правила, с които да гарантира спазването актовете на Европейския съюз, КЗ и подзаконовите актове по прилагането му. В тази връзка, застрахователят има задължението да спазва изискванията, свързани със системата на управление, в това число да разполага с такава, която да осигурява надеждно и разумно управление на дейността. Невъзможността на застрахователя да гарантира и поддържа ефективна система на управление е основание да се приеме, че същият не разполага с необходимия вътрешен капацитет за изпълнение на практическите задачи, реализирането на които да осигури ефективно и надеждно управление на дейността на застрахователя. Следва да се има предвид, че
В хода на проверката безспорно е установено, че считано, съответно от 07.02.2019 г. и 07.03.2018 г., в „ЗК Юроамерикан“ АД няма одобрени от КФН лица, които да изпълняват ключовите функции за съответствие и по вътрешен одит.
Допълнително, застрахователят не е уведомил КФН за назначения на 09.08.2019 г. риск мениджър и съответно не е представил необходимите документи, с оглед извършване на преценка дали лицето отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност съгласно чл. 89, ал. 2 във връзка с чл. 80, ал. 1, т. 3-9, ал. 3, 7 и 8 от КЗ.
Изложеното представлява грубо нарушение на изискванията на чл. 76, ал. 1 от КЗ всеки застраховател да разполага непрекъснато с ефективна система на управление с цел осигуряване на надеждно и разумно управление на дейността. На основание чл. 76, ал. 3 от КЗ, изградената система на управление трябва да се основава на изискванията по чл. 77-100 и чл. 110 и 111 от КЗ. Съгласно чл. 78, ал. 1 и 2 от КЗ, създаването на функция по вътрешен одит, функция по съответствие и функция по управление на риска е задължение за всеки застраховател, с оглед осигуряване на вътрешен капацитет за изпълнение на практически задачи.
3. По третото основание:
В резултат от извършената проверка на „ЗК Юроамерикан“ АД е установено, че дружеството е извършило груби нарушения на Кодекса за застраховането.
В конкретния случай се установява, че „ЗК Юроамерикан“ АД е извършило груби нарушения на императивната норма на чл. 76, ал. 1 от КЗ, който предвижда задължение на застрахователя да разполага с ефективна система на управление с цел осигуряване на надеждно и разумно управление на дейността. Липсата на ефективна системата на управление, която спомага за правилното развитие дейността на застрахователя и неспазването на изискванията на КЗ във връзка със системата на управление застрашава стабилността на застрахователя и неговото функциониране.
При прегледа на системата на управление на „ЗК Юроамерикан“ АД са установени редица нарушения на императивни разпоредби на КЗ, извършени от застрахователя:
– неуведомяване КФН от страна на „ЗК Юроамерикан“ АД при промяна в лицата, изпълняващи ключови функции в застрахователя;
– назначаване на лица, които изпълняват ключови функции в дружеството, без КФН да е уведомена и без да е получено одобрение от страна на надзорния орган, удостоверяващо, че лицата отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността;
– непредставяне на документи, доказващи, че лицето, определено за ръководител на функцията по управление на риска, отговаря на изискванията за професионална квалификация и надеждност;
– липса на актуални вътрешни правила и политики по чл. 77, ал. 1 от КЗ, както и неизпълнение на задължението по чл. 77, ал. 2 от КЗ за представя пред общото събрание на акционерите годишен отчет за тяхното изпълнение, включително за изпълнението на програмата за дейността на застрахователя;
– сключване на договор за прехвърляне на съществена дейност в нарушение на чл. 111, ал. 3 от КЗ и чл. 111, ал. 4 от КЗ;
– нарушение на принципа за разумния инвеститор, в резултат на което активите на застрахователя не гарантират сигурност, качество, ликвидност и доходност на съвкупния портфейл.
 
Системата на управление е един от трите стълба, изграждащи режима „Платежоспособност II“, а именно Стълб 2. Следователно, липсата на единия от стълбовете на Платежоспособност II в един застраховател категорично представлява грубо нарушение на европейското законодателство, на КЗ и актовете по прилагането му.
Освен това, в хода на проверката е установено, че застрахователят не разполага с Информационна система.
 
На основание чл. 114 от КЗ, застрахователят има задължението да създаде и поддържа в актуално състояние информационна система, която да инкорпорира, съхранява и обобщава цялостни данни за всички аспекти от дейността на застрахователната компания. Неизпълнението на това задължение от страна на „ЗК Юроамерикан“ АД представлява грубо нарушение по смисъла на чл. 40, ал. 2, т. 8 от КЗ, поради това че липсата на информационна система, уврежда както интересите на самия застраховател, който не разполага със средство, което ефективно да му позволи да упражнява съществена, реална и организирана застрахователна дейност, така и препятства предоставянето на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „ЗН“, на информация, необходима за постигане целите на надзора.
Доказателство за затрудненията на „ЗК Юроамерикан“ АД при предоставяне на информация на КФН, необходима за целите на надзора, са съставените и връчените на застрахователната компания актове за установяване на административни нарушения и издадените въз основа на тях наказателни постановления за извършени нарушения на разпоредбата на чл. 126 от КЗ, касаеща представянето на справки и отчети за целите на надзора.
Отчетността пред надзорния орган е един от трите стълба, изграждащи режима „Платежоспособност II“, а именно Стълб 3. Следователно, „ЗК Юроамерикан“ АД не изпълнява и правилата, залегнали в третия стълб на рамката по Платежоспособност II.

Вследствие, с деншното решение на КФН, считано от 17.12.2019 г. се забранява:

  • свободното разпореждане с активите на „ЗК Юроамерикан“ АД до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност.
  • сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца, считано от датата на издаване на настоящото решение.

Комисията назначава Стефан Петров Стефанов за квестор на „ЗК Юроамерикан“ АД до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството. На същия са връчени задължителни предписания да възложи на съответните служители на „ЗК Юроамерикан“ АД, включително като ги упълномощи изрично, да извършват в срока на квестурата всички необходими правни и фактически действия, в рамките на закона, относно:

  • извършването на плащания на ликвидни и изискуеми задължения на „ЗК Юроамерикан“ АД, произтичащи от застрахователни договори,
  • извършването на плащания на публичноправни вземания към държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, по които задължено лице е „ЗК Юроамерикан“ АД
  • извършването на плащания на битови сметки и други периодични задължения (ток, вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и дължимите възнаграждения на наетия персонал до размера на обичайното за извършване на нормалната дейност на застрахователя.

Представителството на „ЗК Юроамерикан“ АД се осъществява от квестора. Действия, извършени от името на „ЗК Юроамерикан“ АД в нарушение на представителната власт на квестора, са нищожни.

Решението ще бъде изпратено на Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието на Република България за вписване на обстоятелствата, съответно за обявяване на актовете в Търговския регистър.

Решението ще се изпрати за обнародване в Държавен вестник и за него ще се уведомят съответните компетентни органи на държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и ще се отправи искане съответните органи да предприемат действия съгласно тяхното законодателство за забраняване на свободното разпореждане с активи на застрахователя, ако такива се намират на тяхна територия. След влизане в сила на настоящото решение ще бъде уведомен Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

Пълното решение на КФН може да се намери в сайта на Комисията.