ИЗЯВЛЕНИЕ

Покана за независими външни експерти за извършване на преглед на активите в сектора на пенсионните фондове в България и за преглед на балансите в българския застрахователен сектор

 

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на своята интернет страница нови покани за подаване на предложения от независими външни експерти за извършване на прегледите, с нов краен срок (31 Март 2016). 

Новата покана за подаване на предложения е следствие на оценката на Управляващия комитет, съставен от членовете: КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и наблюдателите – Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Министерство на финансите и Българската народна банка – на текущата наличност на ресурси на фирмите, които са отговорили на първата покана за независими външни експерти, извършващи прегледите. Беше отбелязано, че предложеният капацитет не отговаря на нуждите за прегледите на застрахователния и пенсионния сектори, поради факта, че независимите външни експерти  в момента са заети с провеждането на задължителния одит, а някои от тях и с прегледа в банковия сектор.

Управляващият комитет препоръча на КФН да отложи началото на тримесечния процес по събиране на данни от независимите външни експерти, извършващи прегледите, на 15 юли, вместо 1 април 2016 г. Датата за публикуване на резултатите ще бъде 1 декември, вместо 15-ти август 2016. Контролната/референтна дата за прегледите и в двата сектора се променя на 30 юни 2016.

Лице, което вече е подало предложение по отношение на предишната покана на КФН за същите задачи и което желае да участва в подбора съгласно настоящата покана, трябва в рамките на срока за подаване на предложение, посочен по-горе, да уведоми КФН за желанието си да участва в подбора и не трябва да представя документите, с които КФН вече разполага. Новите покани включват малки промени и допълнителни разяснения в сравнение с предишните покани.

Пълният текст на двете покани е обявен на следния интернет адрес:

– български http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/
– английски http://www.fsc.bg/en/supervised-entities/announcements/

ИЗЯВЛЕНИЕ

Покана за независими външни експерти за извършване на преглед на активите в сектора на пенсионните фондове в България и за преглед на балансите в българския застрахователен сектор

 

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува на своята интернет страница нови покани за подаване на предложения от независими външни експерти за извършване на прегледите, с нов краен срок (31 Март 2016). 

Новата покана за подаване на предложения е следствие на оценката на Управляващия комитет, съставен от членовете: КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и наблюдателите – Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), Министерство на финансите и Българската народна банка – на текущата наличност на ресурси на фирмите, които са отговорили на първата покана за независими външни експерти, извършващи прегледите. Беше отбелязано, че предложеният капацитет не отговаря на нуждите за прегледите на застрахователния и пенсионния сектори, поради факта, че независимите външни експерти  в момента са заети с провеждането на задължителния одит, а някои от тях и с прегледа в банковия сектор.

Управляващият комитет препоръча на КФН да отложи началото на тримесечния процес по събиране на данни от независимите външни експерти, извършващи прегледите, на 15 юли, вместо 1 април 2016 г. Датата за публикуване на резултатите ще бъде 1 декември, вместо 15-ти август 2016. Контролната/референтна дата за прегледите и в двата сектора се променя на 30 юни 2016.

Лице, което вече е подало предложение по отношение на предишната покана на КФН за същите задачи и което желае да участва в подбора съгласно настоящата покана, трябва в рамките на срока за подаване на предложение, посочен по-горе, да уведоми КФН за желанието си да участва в подбора и не трябва да представя документите, с които КФН вече разполага. Новите покани включват малки промени и допълнителни разяснения в сравнение с предишните покани.

Пълният текст на двете покани е обявен на следния интернет адрес:

– български http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/saobshteniya/
– английски http://www.fsc.bg/en/supervised-entities/announcements/