Изменение на размерите на минималните застрахователни суми по застраховка „Професионална отговорност“, която трябва да притежават застрахователните и презастрахователните посредници


    Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователи и застрахователни посредници, че считано от 12.12.2019г. е в сила Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 на Комисията от 13 май 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изменение на базовите суми в евро за застраховката „Професионална отговорност“ и за финансовия капацитет на застрахователните и презастрахователните посредници.
    С Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 са въведени изменения в параграфи 4 и 6 от Член 10 от Директива (ЕС) 2016/97 , като в параграф 4 размерите на застрахователните суми по застраховка „Професионална отговорност“, която трябва да притежават застрахователните и презастрахователните посредници, са увеличени съобразно увеличението на Европейският индекс на потребителските цени, който се изготвя за Съюза от Евростат, а именно – с 4,03%, като застрахователната сума за претенциите по всяко застрахователно събитие е изменена от 1 250 000 евро на 1 300 380 евро, а застрахователната сума за претенциите по всички застрахователни събития – от 1 850 000 евро на 1 924 560 евро.
    Промени са извършени и в параграф 6, втора алинея, буква б) от Член 10 от Директива (ЕС) 2016/97  относно финансовия капацитет, който трябва да има посредникът, възлизащ по всяко време на 4% от сумата на получените застрахователни премии, като минималната сума е увеличена от 18 750 евро на 19 510 евро.
    Извършената промяна засяга минималните размери на застрахователните суми по застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 305, ал. 1, и чл. 316, ал. 2 КЗ, и на минималния размер на собствения капитал на застрахователния брокер по чл. 306, ал. 1, т. 1, които съгласно правилото на  § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на КЗ се актуализират с регламенти на Европейската комисия, приети на основание и в сроковете по чл. 10, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/97.
    Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 започва да се прилага пряко, считано от 12.06.2020 г., като след тази дата,  минималните лимити по застраховките „Професионална отговорност“ на всички задължени субекти следва да отговарят на левовата равностойност по централния курс на БНБ на нововъведените стойности.
    На основание § 4, ал. 2, изречение второ от Допълнителните разпоредби на КЗ застрахователната сума по задължителните застраховки “Професионална отговорност“ на застрахователните брокери по чл. 305, ал. 1 от КЗ, респективно на застрахователните агенти по чл. 316, ал. 2 от КЗ е сумата, която е в сила съобразно съответния регламент на Европейската комисия към датата на настъпване на застрахователното събитие, освен ако размерът на застрахователната сума, вписана в застрахователната полица, е по-висок. Посоченото означава, че не е необходимо изрично актуализиране на застрахователната сума по договорите за задължителна застраховка, сключени преди 12.06.2020 г., но следва да се има предвид, че след тази дата лимитите на отговорност ще бъдат увеличени по силата на разпоредбата на закона до левовата равностойност по централния курс на БНБ на нововъведените стойности, освен ако застрахователната полица е предвидила по-висок размер.
    Предвид обстоятелството, че размерът по чл. 306, ал. 1 от КЗ (40 000 лв.) продължава да бъде по-висок от левовата равностойност на актуализирания размер по Член 10, параграф 6, втора алинея, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 (19 510 евро), минималният размер на собствените средства на застрахователните брокери като гаранция за изпълнение на задълженията за прехвърляне на платена застрахователна премия в полза на застрахователя, респективно за прехвърляне на застрахователно обезщетение или застрахователна сума в полза на ползвателя на застрахователни услуги, остава без изменение.

Изменение на размерите на минималните застрахователни суми по застраховка „Професионална отговорност“, която трябва да притежават застрахователните и презастрахователните посредници


    Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователи и застрахователни посредници, че считано от 12.12.2019г. е в сила Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 на Комисията от 13 май 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изменение на базовите суми в евро за застраховката „Професионална отговорност“ и за финансовия капацитет на застрахователните и презастрахователните посредници.
    С Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 са въведени изменения в параграфи 4 и 6 от Член 10 от Директива (ЕС) 2016/97 , като в параграф 4 размерите на застрахователните суми по застраховка „Професионална отговорност“, която трябва да притежават застрахователните и презастрахователните посредници, са увеличени съобразно увеличението на Европейският индекс на потребителските цени, който се изготвя за Съюза от Евростат, а именно – с 4,03%, като застрахователната сума за претенциите по всяко застрахователно събитие е изменена от 1 250 000 евро на 1 300 380 евро, а застрахователната сума за претенциите по всички застрахователни събития – от 1 850 000 евро на 1 924 560 евро.
    Промени са извършени и в параграф 6, втора алинея, буква б) от Член 10 от Директива (ЕС) 2016/97  относно финансовия капацитет, който трябва да има посредникът, възлизащ по всяко време на 4% от сумата на получените застрахователни премии, като минималната сума е увеличена от 18 750 евро на 19 510 евро.
    Извършената промяна засяга минималните размери на застрахователните суми по застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 305, ал. 1, и чл. 316, ал. 2 КЗ, и на минималния размер на собствения капитал на застрахователния брокер по чл. 306, ал. 1, т. 1, които съгласно правилото на  § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на КЗ се актуализират с регламенти на Европейската комисия, приети на основание и в сроковете по чл. 10, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/97.
    Делегиран регламент (ЕС) 2019/1935 започва да се прилага пряко, считано от 12.06.2020 г., като след тази дата,  минималните лимити по застраховките „Професионална отговорност“ на всички задължени субекти следва да отговарят на левовата равностойност по централния курс на БНБ на нововъведените стойности.
    На основание § 4, ал. 2, изречение второ от Допълнителните разпоредби на КЗ застрахователната сума по задължителните застраховки “Професионална отговорност“ на застрахователните брокери по чл. 305, ал. 1 от КЗ, респективно на застрахователните агенти по чл. 316, ал. 2 от КЗ е сумата, която е в сила съобразно съответния регламент на Европейската комисия към датата на настъпване на застрахователното събитие, освен ако размерът на застрахователната сума, вписана в застрахователната полица, е по-висок. Посоченото означава, че не е необходимо изрично актуализиране на застрахователната сума по договорите за задължителна застраховка, сключени преди 12.06.2020 г., но следва да се има предвид, че след тази дата лимитите на отговорност ще бъдат увеличени по силата на разпоредбата на закона до левовата равностойност по централния курс на БНБ на нововъведените стойности, освен ако застрахователната полица е предвидила по-висок размер.
    Предвид обстоятелството, че размерът по чл. 306, ал. 1 от КЗ (40 000 лв.) продължава да бъде по-висок от левовата равностойност на актуализирания размер по Член 10, параграф 6, втора алинея, буква б) от Директива (ЕС) 2016/97 (19 510 евро), минималният размер на собствените средства на застрахователните брокери като гаранция за изпълнение на задълженията за прехвърляне на платена застрахователна премия в полза на застрахователя, респективно за прехвърляне на застрахователно обезщетение или застрахователна сума в полза на ползвателя на застрахователни услуги, остава без изменение.