Изисквания на КФН относно съдържанието, срока и начина за представяне на годишния отчет за 2003 г. от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Зам.-председателят, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” към Комисията за финансов надзор /КФН/, уведомява публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, че срокът за представяне на годишен отчет за 2003 г. пред управление “Надзор на инвестиционната дейност” към  КФН е  90 дни от завършването на финансовата година, а именно до 30.03.2004 г., съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Отчетът се представя в същия срок и на регулирания пазар, съгласно чл. 99 от ЗППЦК. 
Съдържанието на отчета е съгласно чл. 94,  ал. 2 от ЗППЦК,  както и друга информация, определена от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа в зависимост от емитираните ценни книжа /Наредба № 2/. 

Във връзка с прилагането на разпоредбите на параграф 5 от ПЗР на ЗСч., емитентите на ценни книжа представят в КФН и на регулирания пазар заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2003 г., изготвен в съответствие с всички изисквания на  Международните стандарти за финансово отчитане /МСФО/. Дружествата, които не са действащи, МСФО предполагат финансовите им отчети да бъдат изготвени на друга разумна база, в зависимост от намеренията и действията, които ще бъдат предприети с тях в бъдеще. Годишният финансов отчет се представя във вида, в които е заверен от регистрирания одитор, заедно с доклада за заверката.
Публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, които изготвят по МСФО консолидиран годишен финансов отчет, го представят в КФН и на регулирания пазар в срок до 180 дни от завършването на финансовата година, а именно до 29.06.2004 г., съгласно чл. 31, ал.3, т.1 от Наредба № 2.
Зам. председателят, ръководещ “Управление надзор на инвестиционнат дейност” към КФН  взе решение  на основание чл. 15, ал. 1, т. 9 от Закона за комисията за финансов надзор, емитентите и публичните дружества, включително и тези в производство по ликвидация или в несъстоятелност да представят финансов отчет с форма и съдържание утвърдена от него. Отчетът се изготвя с цел осъществяване на надзорните функции на КФН.
Банки, пенсионно-осигурителни предприятия, застрахователни предприятия, включително и тези в производство по ликвидация или в несъстоятелност представят в КФН и на регулирания пазар, отчет с форма и съдържание, определен от съответните регулаторни органи, контролиращи основната им дейност /ако такъв отчет се изготвя в съотвествие с изикванията на регулаторния орган/.
Този отчет няма да се заверява от регистриран одитор и ще се представя в КФН и на регулирания пазар заедно със заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2003 г.
Емитентите на общински облигации представят в КФН и на регулирания пазар заверен от Сметната палата годишен финансов отчет за 2003 г., изготвен по Счетоводните стандарти за публичния сектор, утвърдени от МФ.

Емитентите, които са осъществили публично предлагане на ценни книжа без потвърден от комисията проспект, както и тези, които имат проспект, изготвен преди влизането в сила на Наредбата, като част от годишния отчет представят регистрационен документ или проспект като един документ, който няма да бъде потвърждаван от КФН. Съдържанието на проспекта като един документ е посочено в Приложение 1, а в Приложение 2 от Наредба № 2 – съдържанието на регистрационния документ.
Съдържанието и обхвата /периода, за който се представя релевантната информация/ на информацията, представена по всяка точка от проспекта, изготвен като един документ, следва да бъде идентична с изискуемата информация по съответната точка от проспекта, изготвен като отделни документи. Проспектът, респективно регистрационният документ следва да бъдат изготвени към 31.12.2003 г.

Годишният отчет се представя на хартиен носител – в два екземпляра и на магнитен носител.

Формите на отчета, определени от управление “Надзор на инвестиционната  дейност” към КФН са оповестени в раздел “Документи”, подраздел: “Форми и образци на документи”. Същите могат да бъдат получени на магнитен носител на място в КФН на адрес: гр. София, пл. “Св. Неделя “ № 6.