ИД “Златен лев“ АД” получи одобрение да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Пловдив – Юрий Гагарин” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение  на ИД “Златен лев“ АД” да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на “Пловдив – Юрий Гагарин” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.
Пълния текст на решение 1064 може да намерите в раздел „Документи”.