“ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЖЗД” ЕАД получи разрешени…

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", разреши на  "ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЖЗД" ЕАД да инвестира застрахователни разерви по застраховките, деноминирани в евро, в държавни ценни книжа в чужбина. Застрахователното дружество може да инвестира до 100 % в ДЦК, издадени от европейски правителства, с рейтинг по S&P "А" или по-висок и до 20 % в корпоративни ценни книжа /облигации/ с рейтинг А+ или по-висок.
  За гарантиране интересите на застрахованите лица "ЕЙ АЙ ДЖИ ЛАЙФ БЪЛГАРИЯ ЖЗД" ЕАД трябва да представя в КФН месечни отчети за премийния приход и размера на застрахователните резерви по застраховките, деноминирани в евро и данни за състоянието на инвестиционния портфейл, формиран от инвестираните средства в чужбина.

 Пълния текст на решение № 205 може да намерите в раздел "Документи".