Европейският орган за ценни книжа и пазари подновява ограниченията по отношение на договорите за разлика за още три месеца


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) постигна споразумение за подновяване на ограниченията за извършване на маркетинг, разпространение или продажба на договорите за разлики на инвеститорите на дребно в сила от 1 август 2018 г., които ще бъдат удължени от 1 ноември 2018 г. с още три месеца.
 
ЕОЦКП задълбочено обсъди необходимостта от удължаване на мерките за намеса, които действат понастоящем. ЕОЦКП счита, че продължава да е налице значително безпокойство по отношение на защитата на инвеститорите във връзка с предлагането на договорите за разлика на инвеститорите на дребно. Поради това взе решение да поднови ограниченията от 1 ноември.
 
Подновяване на ограниченията по отношение на предлагането на договори за разлика

Решението за подновяване на ограниченията във връзка с предлагането на договори за разлика беше взето на 26 септември 2018 г. от Съвета на надзорните органи на ЕОЦКП, като удължаването на мерките за намеса включва:
 
1. Установяване на ограничения на левъриджа при отварянето на позиция от инвеститор на дребно от 30:1 на 2:1, които ще се променят съобразно волатилността на базовия продукт:
·         30:1 за основните валутни двойки;
·         20:1 за останалите валутни двойки, злато и основни индекси;
·         10:1 за стоки различни от злато и останалите индекси;
·         5:1 за конкретни капиталови инструменти и други референтни стойности;
·         2:1 за криптовалути;

2. Правило за закриване на маржин позиция по сметка. Това ще стандартизира процента на маржин  (на минимум 50% изискван маржин), при която от доставчиците ще се изисква да приключват един или повече договори за разлики, сключени с инвеститори на дребно;
 
3. Защита при отрицателен баланс по сметка. Това ще определи цялостен гарантиран лимит на загубите на клиентите на дребно;

4. Ограничение при предлагането на стимули за търговия с договори за разлики, и
 
5. Единен способ за предупреждение за съществуващ риск, включително и определяне на процента на загубите по сметките на инвеститори на дребно при доставчика на договори за разлики.
 
По време на преразглеждането на мерките за намеса ЕОЦКП получи информация, че в някои случаи доставчиците на договори за разлика изпитват технически затруднения при използването на предупрежденията за съществуващ риск поради символните ограничения, наложени от доставчици на маркетингови услуги като трета страна. Поради това ЕОЦКП взе решение да въведе в подновените ограничения допълнително предупреждение за съществуващ риск с намален брой на символите:

·          [въведете процент за съответен доставчик] % от сметките за договори за разлика на клиенти на дребно реализират загуби.

Новото предупреждение ще бъде разрешено само в случаите, когато стандартните условия на доставчик на маркетингова услуга като трета страна имат символни ограничения, при които броят на позволените символи е по-малък от броя на символите, съдържащи пълното или съкратеното предупреждение за съществуващ риск, но при условие че рекламата също така препраща към уеб страницата на доставчика, където е оповестено и цялостното предупреждение за риск.

Следващи стъпки
 
ЕОЦКП възнамерява да приеме мярката за подновяване на официалните езици на ЕС през следващите седмици, след което ЕОЦКП ще публикува официално известие на своя уебсайт. След това мярката ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще започне да се прилага от 1 ноември 2018 г. за период от три месеца.

Пълния текст на съобщението на ЕОЦКП на английски може да намерите на адрес:
 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-restriction-cfds-further-three-months

Европейският орган за ценни книжа и пазари подновява ограниченията по отношение на договорите за разлика за още три месеца


Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) постигна споразумение за подновяване на ограниченията за извършване на маркетинг, разпространение или продажба на договорите за разлики на инвеститорите на дребно в сила от 1 август 2018 г., които ще бъдат удължени от 1 ноември 2018 г. с още три месеца.
 
ЕОЦКП задълбочено обсъди необходимостта от удължаване на мерките за намеса, които действат понастоящем. ЕОЦКП счита, че продължава да е налице значително безпокойство по отношение на защитата на инвеститорите във връзка с предлагането на договорите за разлика на инвеститорите на дребно. Поради това взе решение да поднови ограниченията от 1 ноември.
 
Подновяване на ограниченията по отношение на предлагането на договори за разлика

Решението за подновяване на ограниченията във връзка с предлагането на договори за разлика беше взето на 26 септември 2018 г. от Съвета на надзорните органи на ЕОЦКП, като удължаването на мерките за намеса включва:
 
1. Установяване на ограничения на левъриджа при отварянето на позиция от инвеститор на дребно от 30:1 на 2:1, които ще се променят съобразно волатилността на базовия продукт:
·         30:1 за основните валутни двойки;
·         20:1 за останалите валутни двойки, злато и основни индекси;
·         10:1 за стоки различни от злато и останалите индекси;
·         5:1 за конкретни капиталови инструменти и други референтни стойности;
·         2:1 за криптовалути;

2. Правило за закриване на маржин позиция по сметка. Това ще стандартизира процента на маржин  (на минимум 50% изискван маржин), при която от доставчиците ще се изисква да приключват един или повече договори за разлики, сключени с инвеститори на дребно;
 
3. Защита при отрицателен баланс по сметка. Това ще определи цялостен гарантиран лимит на загубите на клиентите на дребно;

4. Ограничение при предлагането на стимули за търговия с договори за разлики, и
 
5. Единен способ за предупреждение за съществуващ риск, включително и определяне на процента на загубите по сметките на инвеститори на дребно при доставчика на договори за разлики.
 
По време на преразглеждането на мерките за намеса ЕОЦКП получи информация, че в някои случаи доставчиците на договори за разлика изпитват технически затруднения при използването на предупрежденията за съществуващ риск поради символните ограничения, наложени от доставчици на маркетингови услуги като трета страна. Поради това ЕОЦКП взе решение да въведе в подновените ограничения допълнително предупреждение за съществуващ риск с намален брой на символите:

·          [въведете процент за съответен доставчик] % от сметките за договори за разлика на клиенти на дребно реализират загуби.

Новото предупреждение ще бъде разрешено само в случаите, когато стандартните условия на доставчик на маркетингова услуга като трета страна имат символни ограничения, при които броят на позволените символи е по-малък от броя на символите, съдържащи пълното или съкратеното предупреждение за съществуващ риск, но при условие че рекламата също така препраща към уеб страницата на доставчика, където е оповестено и цялостното предупреждение за риск.

Следващи стъпки
 
ЕОЦКП възнамерява да приеме мярката за подновяване на официалните езици на ЕС през следващите седмици, след което ЕОЦКП ще публикува официално известие на своя уебсайт. След това мярката ще бъде публикувана в Официалния вестник на ЕС и ще започне да се прилага от 1 ноември 2018 г. за период от три месеца.

Пълния текст на съобщението на ЕОЦКП на английски може да намерите на адрес:
 
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-renew-restriction-cfds-further-three-months