Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общи надзорни действия съвместно с националните компетентни органи относно управлението на риска за ликвидност на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК)


    Регулаторната рамка на ПКИПЦК, каквито съгласно националното законодателство са колективните инвестиционни схеми, включва широк спектър от разпоредби за управление на риска по отношение на ликвидността, които имат за цел да гарантират, че инвеститорите в ПКИПЦК могат по-всяко време да изкупуват обратно своите инвестиции. Спазването на правилата за управление на риска за ликвидност на ПКИПЦК допринася за осигуряване на финансова стабилност, защита на инвеститорите и правилното функциониране на финансовите пазари.
    Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-ucits-liquidity-risk-management
 

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) стартира общи надзорни действия съвместно с националните компетентни органи относно управлението на риска за ликвидност на предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (ПКИПЦК)


    Регулаторната рамка на ПКИПЦК, каквито съгласно националното законодателство са колективните инвестиционни схеми, включва широк спектър от разпоредби за управление на риска по отношение на ликвидността, които имат за цел да гарантират, че инвеститорите в ПКИПЦК могат по-всяко време да изкупуват обратно своите инвестиции. Спазването на правилата за управление на риска за ликвидност на ПКИПЦК допринася за осигуряване на финансова стабилност, защита на инвеститорите и правилното функциониране на финансовите пазари.
    Цялото съобщение на ESMA може да намерите на интернет адрес: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-launches-common-supervisory-action-ncas-ucits-liquidity-risk-management