Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на 28.10.2016 г. публично изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането във връзка със спазването на международните стандарти за финансово отчитанe в годишните финансови отчети

В публичното изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2016 г. които включват следните основни теми:  
  • представяне на финансовите резултати;
  • финансови инструменти: разлика между инструменти на собствения капитал и финансови задължения и
  • оповестявания относно влиянието на новите стандарти върху финансовите отчети изготвени по МСФО.
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2016 г.
 
При прегледа на ГФО за 2016 г. ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес – тук, а самото публично изявление може да намерите на следния адрес – тук.
 
            Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на 28.10.2016 г. публично изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането във връзка със спазването на международните стандарти за финансово отчитанe (МСФО) в годишните финансови о

В публичното изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2016 г. които включват следните основни теми:  

  • представяне на финансовите резултати;
  • финансови инструменти: разлика между инструменти на собствения капитал и финансови задължения и
  • оповестявания относно влиянието на новите стандарти върху финансовите отчети изготвени по МСФО.

 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2016 г.
 
При прегледа на ГФО за 2016 г. ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес – тук, а самото публично изявление може да намерите на следния адрес – тук.
 
            Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления