Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на 27 октомври 2017 г. публично изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането за финансово отчитане (МСФО) в годишните финансови отчети за 2017 г.


В публичното изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2017 г., които включват следните основни теми:  
  • оповестявания на очакваното въздействие от прилагането на новите стандарти в периода на първоначалното им прилагане (МСФО 9 „Финансови инструменти“, МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ и МСФО 16 „Лизинг“)
  • признаване, оценяване и оповестяване по МСФО 3 „Бизнес комбинации“ и
  • оповестявания, свързани с МСС 7 „Отчети за паричните потоци“
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2017 г.
 
При прегледа на ГФО за 2017 г., ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес – тук, а самото публично изявление може да намерите на следния адрес – тук.
 
            Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ЕС новини/ Уведомления.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОРГАН ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ (ESMA) ПУБЛИКУВА НА 27.10.17 Г. ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРАВОПРИЛАГАНЕТО ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСФО) В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2017 Г


В публичното изявление за общите европейски приоритети при правоприлагането са посочени общите приоритети за финансовата 2017 г., които включват следните основни теми:  
  • оповестявания на очакваното въздействие от прилагането на новите стандарти в периода на първоначалното им прилагане (МСФО 9 „Финансови инструменти“, МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ и МСФО 16 „Лизинг“)
  • признаване, оценяване и оповестяване по МСФО 3 „Бизнес комбинации“ и
  • оповестявания, свързани с МСС 7 „Отчети за паричните потоци“
 
Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ESMA при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2017 г.
 
При прегледа на ГФО за 2017 г., ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани  съответни мерки.
 
Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес – тук, а самото публично изявление може да намерите на следния адрес – тук.
 
            Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ЕС новини/ Уведомления.