Европейският банков орган публикува Документ за обсъждане на проектите за регулаторни технически стандарти за капиталовите изисквания за централните контрагенти, предвидени в Регламента EMIR

Европейският банков орган приканва участниците на пазара и всички заинтересовани страни да предоставят становищата си относно планираните регулаторни технически стандарти в областта на капиталовите изисквания за централните контрагенти по проекта за Регламент за европейската пазарна инфраструктура относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и търговските регистри (EMIR). Регламентът въвежда разпоредби за повишаване на прозрачността и намаляване на рисковете, свързани с пазара на извънборсови (OTC) деривати и установява общи правила за централните контрагенти (CCPs) и търговските регистри (TRs).
Европейският банков орган ще разработи проекти за регулаторни технически стандарти (RTS) по тези въпроси. Предложеният за обсъждане документ анализира възможните варианти за развитието на стандартите, които се разглеждат в момента. Въз основа на получените становища по документа Европейският банков орган ще изготви проектите за технически стандарти, чието обсъждане предстои през лятото на 2012 г. 

Документът за дискусия може да намерите тук:
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/EBADP201201DraftdiscussionpaperonRTSonArticle123EMIR.pdf

Отговорите следва да се изпращат на следния адрес: DP-2012-01@eba.europa.eu.

Крайният срок за подаване на отговори по въпросите от Документа за обсъждане е 2 април 2012 г.