ESMA публикува становището си относно възможните делегирани актове във връзка с Директивата за проспектите след нейното изменение от Директива 2010/73/ЕС

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува втората част от окончателното си становище (ESMA/2012/137) относно възможните делегирани актове във връзка с Директивата за проспектите, което беше представено на Европейската комисия на 29 февруари 2012 г.

В становището си ESMA прави предложение как да се използва проспекта при последващи препродажби или окончателно предлагане на ценни книжа на инвеститори на дребно и дава идеи как да се преразгледат разпоредбите на Регламента за проспектите по отношение на данъчната информация, индексите, одиторския доклад върху прогнозите и оценките за печалбата, както и одитираната финансова информация за минали отчетни периоди. Настоящият съвет е продължение на публичната консултация, започнала на 13 декември 2011 г.

Като цяло, техническият съвет има за цел да се постигне високо ниво на защита на инвеститорите и да се увеличи правната яснота и ефективност на режима на проспектите в Европа. Проспектите целят да се предостави на инвеститорите лесно достъпна информация за финансовите продукти, за да се подпомогне вземането от тяхна страна на информирани решения.

Становището на Европейския орган за ценни книжа и пазари е достъпно на интернет страницата на Комисия за финансов надзор, в рубриката Европейски въпроси => ЕС новини/уведомления (http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA-Advice_Delegated-Acts.pdf).