ЕОЦКП предупреждава фирмите, които са свързани с първични предлагания на виртуална валута (ППВВ), че е необходимо да отговарят на определени регулаторни изисквания

Европейският орган за ценни книжа и пазари (EOЦКП) изготви настоящeто Изявление с цел предупреждение към фирмите, свързани с първични предлагания на виртуална валута (ППВВ). Предупреждението е относно необходимостта от внимателна преценка дали дейността им не е предмет на регулиране. Настоящото изявление е публикувано заедно с друго изявление, което предупреждава инвеститорите относно високите рискове при инвестиране в ППВВ.

ЕОЦКП наблюдава високия растеж на ППВВ, които набират капитал за различни предприятия, и изразява загриженост, че свързаните с ППВВ фирми е възможно да осъществяват дейността си, без тя да е съобразена със съответното приложимо законодателство на ЕС.

ЕОЦКП напомня на свързаните с ППВВ фирми за техните задължения съгласно законодателството на ЕС.

Свързаните с ППВВ фирми следва внимателно да преценят дали дейността им не е предмет на регулиране. В случай, че осъществяват дейност, която подлежи на регулиране, фирмите следва да спазват съответното законодателство и всяко несъобразяване с него би било нарушение.

В зависимост от това как са структурирани ППВВ могат да попаднат извън обхвата на съществуващите правила и така да останат извън регулиране. Когато виртуалната валута или виртуалните парични единици могат да се квалифицират като финансови инструменти, тогава е вероятно свързаните с ППВВ фирми да осъществяват инвестиционна дейност-предмет на регулиране, като дистрибуция, търгуване или консултиране относно финансови инструменти или управление или маркетинг на колективни инвестиционни схеми. В допълнение е възможно те да предлагат прехвърляеми ценни книжа на широк кръг от хора. В такъв случай основните правила на ЕС, изброени по-долу, могат да намерят своето приложение.

Обръщаме ви внимание, че това което следва по-долу, е обобщен анализ на основното приложимо право на ЕС. Целта ни не е да предложим изчерпателен списък на приложимите правила или пък на изискванията в тях. Трябва да се има предвид, че освен европейското се прилага и съответното национално право.

Директива относно проспектите

Директивата относно проспектите (ДП) постановява дружествата, които набират капитал в ЕС задължително да предоставят адекватна информация на инвеститорите. Тя изисква да се публикува проспект, преди да се направи предложение за прехвърляеми ценни книжа на широк кръг от хора или да се приеме предложение за търгуване на такива ценни книжа на регулиран пазар, който се намира или работи в границите на държава членка, освен ако се прилагат определени изключения. В частност, ДП гласи, че е задължително проспектът да съдържа необходимата информация, която е от значение за инвеститора, за да може той да направи информирана преценка на фактите. Задължително е информацията да бъде представена в лесно достъпен за анализиране и разбиране формат. ДП не определя пряко лицето, което е задължено да изготви проспекта, но изисква страната, която отговаря за информацията (или поне емитентът, дружеството, което предлага или страната, която цели приемане за търговия, или страната, която гарантира) да е определена в проспекта. В зависимост от структурирането на ППВВ, виртуалната валута или паричните единици е възможно да попаднат в границите на определението за прехвърляема ценна книга и следователно да възникне задължението за публикуване на проспект, който да е одобрен от компетентен надзорен орган.

Директива за пазарите на финансови инструменти

Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) създава единен пазар за инвестиционни услуги и дейности и цели висока степен на хармонизация при закрилата на инвеститорите във финансови инструменти. Съгласно определението на ДПФИ, фирма, която предлага инвестиционни услуги или дейности във връзка с финансовите инструменти,  следва да спазва изискванията на ДПФИ. В случай на ППВВ, където виртуалната валута или виртуалните парични единици попадат в определението за финансов инструмент, процесът чрез който виртуалната валута или виртуалната парична единица е създадена, дистрибутирана или търгувана е възможно да включва някои дейности или услуги, регулирани от ДПФИ, като предлагане, търгуване или предоставяне на консултации относно финансови инструменти. Тогава организационните изисквания, правилата за осъществяване на дейност и изискванията за прозрачност, заложени в ДПФИ, биха били приложими в зависимост от услугите, които се предоставят.

Директива относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ДЛУАИФ), урежда правилата за лицензиране, дейността и изискването за прозрачност на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които управляват и/ или търгуват с алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в ЕС. В зависимост от това как е структурирана схемата на ППВВ тя би могла да бъде квалифицирана като АИФ, ако се използва за набиране на капитал от определен кръг инвеститори с цел инвестирането му съгласно определена инвестиционна политика. Следователно, възможно е свързаните с ППВВ фирми да са задължени да спазват правилата на ДЛУАИФ. В частност, ДЛУАИФ урежда правила относно капитала, дейността и организацията, както и изискванията за прозрачност.

Четвърта Директива против изпирането на пари

Четвъртата Директива против изпирането на пари забранява изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тя се прилага относно фирмите (включително кредитни и финансови институции), като се включват и инвестиционни посредници (съгласно ДПФИ), предприятия за колективно инвестиране, които предлагат дяловете или акциите си, и фирми, предлагащи определени услуги, които по принцип се предлагат от кредитни институции, без самите те да са такива.

Директивата изисква фирмите да проучват (due diligence) клиентите си и да са внедрили необходимите процедури за архивиране и поддръжка на регистри и други вътрешни процедури. Фирмите имат задължение да докладват всяка съмнителна дейност и да съдействат на всички разследвания на съответните публични органи.

ЕОЦКП предупреждава фирмите, които са свързани с първични предлагания на виртуална валута (ППВВ), че е необходимо да отговарят на определени регулаторни изисквания

Европейският орган за ценни книжа и пазари (EOЦКП) изготви настоящeто Изявление с цел предупреждение към фирмите, свързани с първични предлагания на виртуална валута (ППВВ). Предупреждението е относно необходимостта от внимателна преценка дали дейността им не е предмет на регулиране. Настоящото изявление е публикувано заедно с друго изявление, което предупреждава инвеститорите относно високите рискове при инвестиране в ППВВ [линк към изявлението за инвеститорите].

ЕОЦКП наблюдава високия растеж на ППВВ, които набират капитал за различни предприятия, и изразява загриженост, че свързаните с ППВВ фирми е възможно да осъществяват дейността си, без тя да е съобразена със съответното приложимо законодателство на ЕС.

ЕОЦКП напомня на свързаните с ППВВ фирми за техните задължения съгласно законодателството на ЕС.

Свързаните с ППВВ фирми следва внимателно да преценят дали дейността им не е предмет на регулиране. В случай, че осъществяват дейност, която подлежи на регулиране, фирмите следва да спазват съответното законодателство и всяко несъобразяване с него би било нарушение.

В зависимост от това как са структурирани ППВВ могат да попаднат извън обхвата на съществуващите правила и така да останат извън регулиране. Когато виртуалната валута или виртуалните парични единици могат да се квалифицират като финансови инструменти, тогава е вероятно свързаните с ППВВ фирми да осъществяват инвестиционна дейност-предмет на регулиране, като дистрибуция, търгуване или консултиране относно финансови инструменти или управление или маркетинг на колективни инвестиционни схеми. В допълнение е възможно те да предлагат прехвърляеми ценни книжа на широк кръг от хора. В такъв случай основните правила на ЕС, изброени по-долу, могат да намерят своето приложение.

Обръщаме ви внимание, че това което следва по-долу, е обобщен анализ на основното приложимо право на ЕС. Целта ни не е да предложим изчерпателен списък на приложимите правила или пък на изискванията в тях. Трябва да се има предвид, че освен европейското се прилага и съответното национално право.

Директива относно проспектите

Директивата относно проспектите (ДП) постановява дружествата, които набират капитал в ЕС задължително да предоставят адекватна информация на инвеститорите. Тя изисква да се публикува проспект, преди да се направи предложение за прехвърляеми ценни книжа на широк кръг от хора или да се приеме предложение за търгуване на такива ценни книжа на регулиран пазар, който се намира или работи в границите на държава членка, освен ако се прилагат определени изключения. В частност, ДП гласи, че е задължително проспектът да съдържа необходимата информация, която е от значение за инвеститора, за да може той да направи информирана преценка на фактите. Задължително е информацията да бъде представена в лесно достъпен за анализиране и разбиране формат. ДП не определя пряко лицето, което е задължено да изготви проспекта, но изисква страната, която отговаря за информацията (или поне емитентът, дружеството, което предлага или страната, която цели приемане за търговия, или страната, която гарантира) да е определена в проспекта. В зависимост от структурирането на ППВВ, виртуалната валута или паричните единици е възможно да попаднат в границите на определението за прехвърляема ценна книга и следователно да възникне задължението за публикуване на проспект, който да е одобрен от компетентен надзорен орган.

Директива за пазарите на финансови инструменти

Директивата за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) създава единен пазар за инвестиционни услуги и дейности и цели висока степен на хармонизация при закрилата на инвеститорите във финансови инструменти. Съгласно определението на ДПФИ, фирма, която предлага инвестиционни услуги или дейности във връзка с финансовите инструменти,  следва да спазва изискванията на ДПФИ. В случай на ППВВ, където виртуалната валута или виртуалните парични единици попадат в определението за финансов инструмент, процесът чрез който виртуалната валута или виртуалната парична единица е създадена, дистрибутирана или търгувана е възможно да включва някои дейности или услуги, регулирани от ДПФИ, като предлагане, търгуване или предоставяне на консултации относно финансови инструменти. Тогава организационните изисквания, правилата за осъществяване на дейност и изискванията за прозрачност, заложени в ДПФИ, биха били приложими в зависимост от услугите, които се предоставят.

Директива относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ДЛУАИФ), урежда правилата за лицензиране, дейността и изискването за прозрачност на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), които управляват и/ или търгуват с алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) в ЕС. В зависимост от това как е структурирана схемата на ППВВ тя би могла да бъде квалифицирана като АИФ, ако се използва за набиране на капитал от определен кръг инвеститори с цел инвестирането му съгласно определена инвестиционна политика. Следователно, възможно е свързаните с ППВВ фирми да са задължени да спазват правилата на ДЛУАИФ. В частност, ДЛУАИФ урежда правила относно капитала, дейността и организацията, както и изискванията за прозрачност.

Четвърта Директива против изпирането на пари

Четвъртата Директива против изпирането на пари забранява изпирането на пари и финансирането на тероризма. Тя се прилага относно фирмите (включително кредитни и финансови институции), като се включват и инвестиционни посредници (съгласно ДПФИ), предприятия за колективно инвестиране, които предлагат дяловете или акциите си, и фирми, предлагащи определени услуги, които по принцип се предлагат от кредитни институции, без самите те да са такива.

Директивата изисква фирмите да проучват (due diligence) клиентите си и да са внедрили необходимите процедури за архивиране и поддръжка на регистри и други вътрешни процедури. Фирмите имат задължение да докладват всяка съмнителна дейност и да съдействат на всички разследвания на съответните публични органи.