банер-бг-2„Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“

Проектът „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. с допълнително споразумение №1 от 18 януари 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор.

Кратко описание:
Подобряването на регулаторната и надзорна дейност на КФН ще бъде постигнато с реализирането на Единна информационна система (ЕИС), която ще автоматизира дейността на всички специализирани и общи звена в КФН и ще предостави възможност за преглед, проследяване, контрол, валидация и анализи на постъпващата и обработвана информация, както и възможност за автоматизиран трансфер на данни включително от и към външни системи на национално и международно ниво.

В рамките на процедурата се очаква да бъде извършено следното:

• Изграждане на единна информационна система в КФН;

• Препроектиране, консолидиране и усъвършенстване на регистрите на КФН;

• Реализация на единен, надежден и съвременен сигурен канал на заявителите на ЕАУ при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи;

• Надграждане на електронните административни услуги, които предоставя КФН до нива 3 и 4;

• Автоматизиране на бизнес процесите и процедурите по обработка, контрол и анализ на данни и документи;

• Създаване на ефективен механизъм за прилагане на риск базиран контрол;

• Интеграция на системата с относимите ключови хоризонтални компоненти на електронното управление;

• Осигуряване на възможност за интеграция с външни регистри и системи на национално и европейско ниво за осъществяване на автоматизиран обмен на данни и информация. Целта на проекта е да бъдат създадени необходимите условия за функциониране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, с оглед подобряване достъпа, преминаване към комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при взаимодействието им с административните органи и техните структури.

Цели на проекта:

• Подобряване на регулаторната и надзорна дейност на КФН чрез консолидиране на информационните потоци и процеси и изграждане на ЕИС;

• Осигуряване на автоматизиран обмен на данни от и към външни системи на национално и международно ниво;

• Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Резултати:

1. Разработена и внедрена Единна информационна система за нуждите на КФН;

2. Осигурена възможност за интеграция с външни регистри и системи на национално и европейско ниво за осъществяване на автоматизиран обмен на данни и информация;

3. Препроектирани, надградени и усъвършенствани минимум 18 регистри на КФН;

4. Надградени 252 броя административни услуги, които предоставя КФН до нива 3 и 4;

5. Обучени мин. 6 броя системни администратори за придобиване на компетенции за инсталирането, ежедневната поддръжка и администрирането на ЕИС;

6. Обучени мин. 200 броя крайни потребители на ЕИС (служители на КФН) – за работа със системата съобразно изпълняваните от тях дейности.

7. Извършено представяне на функционалностите на ЕИС на минимум 100 външни потребители – поднаднадзорни и други заинтересовани лица;

8. Изготвени ръководства за системни администратори, служители за КФН и външни потребители.

Принос за изпълнението на стратегически документи и съответствие с нормативни актове от националното законодателство и правото на ЕС

Проектът по тази процедура ще допринесе за постигане на основните цели, произтичащи от Актуализираната стратегията за електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г. Чрез процедурата ще бъдат финансирани дейности, необходими за изпълнението на една от приоритетните мерки в Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г., а именно – „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на Единна информационна система в Комисията за финансов надзор“.

Индикатори по проекта:

Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване, с целева стойност общо 1;
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, включително за извършване на съвместни проверки, с целева стойност общо 1;
Брой подкрепени регистри, с целева стойност общо 18;
Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим, с целева стойност общо 252;
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление (е-обществени поръчки, е-здравеопазване, е-митници, е-архивиране, е-осигуряване и др.), с целева стойност общо 1.

Приоритетна ос на ОПДУ: №1 „Административно обслужване и е-управление“

Обща стойност на проекта: 6 178 023,43 лв. (шест милиона сто седемдесет и осем хиляди двадесет и три лева и четиридесет и три стотинки), от които 5 251 319,92 лв. европейско и 926 703,51 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: от 01.06.2020 г. до 30.09.2023 г.

Бенефициент: Комисията за финансов надзор

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 3 )