EIOPA с ново становище във връзка с изискванията за контрол и управление на застрахователните продукти в ситуация на COVID-19

 
На 8 юли 2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува становище по отношение на необходимите мерки от страна на застрахователите за по-голяма защита на потребителите

    Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува становище относно изискванията по отношение на контрола и управлението на застрахователните продукти. Становището на EIOPA е в продължение на доклада, издаден на 1 април 2020 г., относно смекчаването на въздействието на COVID-19 върху потребителите.
    Европейският орган очаква застрахователите да направят оценка на  продуктите в застрахователната сфера, които са съществено засегнати от кризата и кои са тези, чиито основни характеристики, покритие на риска или гаранции са значително повлияни от пандемията COVID-19. Заетите в застрахователния сектор лица следва да вземат под внимание обхвата на обстановката в световен и национален план и да оценят въздействието на текущите мерки в различните държави членки върху навиците и поведението на потребителите, включително върху мобилността, рискове за отговорност, пътувания и достъп до услуги.
    EIOPA очаква периодично застрахователите да извършват анализ за процента предлагани продукти, които създават проблеми на потребителите в създалата се обстановка и респективно, които водят до рискове за потребителите. Застрахователите трябва да обмислят широк спектър от възможни мерки в средносрочен и дългосрочен план в посока предотвратяване на несправедливото отношение към клиенти, включително и спрямо рисковете, свързани с възможността от изпадане в неплатежоспособност.
    Предприетите посоки на действие трябва да отразяват особеностите на националните пазари преди, по време на и след появата на COVID-19, да са съобразени с националното законодателство в областта на застрахователните договори и да осигуряват равностойно отношение към всички лица, сключили застрахователни договори.
    EIOPA и националните надзорни органи, а именно КФН в национален план в България, ще продължат да работят съвместно, за да гарантират финансовата стабилност, целостта на пазара и защитата на потребителите най-вече с оглед положението, свързано с COVID-19. 

EIOPA с ново становище във връзка с изискванията за контрол и управление на застрахователните продукти в ситуация на COVID-19


На 8 юли 2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува становище по отношение на необходимите мерки от страна на застрахователите за по-голяма защита на потребителите

    Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува становище относно изискванията по отношение на контрола и управлението на застрахователните продукти. Становището на EIOPA е в продължение на доклада, издаден на 1 април 2020 г., относно смекчаването на въздействието на COVID-19 върху потребителите.
    Европейският орган очаква застрахователите да направят оценка на  продуктите в застрахователната сфера, които са съществено засегнати от кризата и кои са тези, чиито основни характеристики, покритие на риска или гаранции са значително повлияни от пандемията COVID-19. Заетите в застрахователния сектор лица следва да вземат под внимание обхвата на обстановката в световен и национален план и да оценят въздействието на текущите мерки в различните държави членки върху навиците и поведението на потребителите, включително върху мобилността, рискове за отговорност, пътувания и достъп до услуги.
    EIOPA очаква периодично застрахователите да извършват анализ за процента предлагани продукти, които създават проблеми за потребителите в създалата се обстановка и респективно, които водят до рискове за потребителите. Застрахователите трябва да обмислят широк спектър от възможни мерки в средносрочен и дългосрочен план в посока предотвратяване на несправедливото отношение към клиенти, включително и спрямо рисковете, свързани с възможността от изпадане в неплатежоспособност.
    Предприетите посоки на действие трябва да отразяват особеностите на националните пазари преди, по време на и след появата на COVID 19, да са съобразени с националното законодателство в областта на застрахователните договори и да осигуряват равностойно отношение към всички лица, сключили застрахователни договори.
    EIOPA и националните надзорни органи, а именно КФН в национален план в България, ще продължат да работят съвместно, за да гарантират финансовата стабилност, целостта на пазара и защитата на потребителите най-вече с оглед положението, свързано с COVID 19.