EIOPA провежда онлайн обучение на експерти в КФН с цел подобряване на надзора на застрахователните и презастрахователните предприятия


От 14 до 18 декември 2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) провежда специално онлайн обучение на повече от 40 служители на  Комисията за финансов надзор. Целта на обучението е да се развие експертният капацитет в областта на застрахователния надзор, като освен експерти от управление „Застрахователен надзор“ в обучението участват и специалисти от управление „Осигурителен надзор“,  дирекция "Правна"  и "Международно сътрудничество". Акцент в програмата е представяне на специфичните особености при надзора на застрахователни и презастрахователни предприятия и групи по „Платежоспособност II“. Обучението е от особена важност за Комисията, тъй като е свързано с подобряване на надзорните задължения на КФН, произтичащи от Плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти след присъединяването към ERM II.
В програмата е предвидено да бъдат застъпени изискванията по "Платежоспособност ІІ" за оценка, инвестиции, капиталови изисквания за платежоспособност, капацитета за покриване на загуби на техническите резерви, изисквания за собствени средства и други важни елементи, свързани с директивата за платежоспособност на застрахователите. Обучението включва както образователна сесия с обмен на опит и дискусия с участниците, така и споделяне на казуси от практиката. 
С такива обучения на националните надзорни органи EIOPA има за цел да допринесе за установяването на висококачествени регулаторни и надзорни стандарти и последователни надзорни практики сред националните компетентни органи. 
Обучението се финансира от Европейската комисия чрез Генерална дирекция „Подкрепа за структурни реформи“,  след одобрен проект на Комисията за финансов надзор по Програмата за подкрепа на структурните реформи.

EIOPA провежда онлайн обучение на експерти в КФН с цел подобряване на надзора на застрахователните и презастрахователните предприятия


От 14 до 18 декември 2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) провежда специално онлайн обучение на повече от 40 служители на  Комисията за финансов надзор. Целта на обучението е да се развие експертният капацитет в областта на застрахователния надзор, като освен експерти от управление „Застрахователен надзор“ в обучението участват и специалисти от управление „Осигурителен надзор“,  дирекция "Правна"  и "Международно сътрудничество". Акцент в програмата е представяне на специфичните особености при надзора на застрахователни и презастрахователни предприятия и групи по „Платежоспособност II“. Обучението е от особена важност за Комисията, тъй като е свързано с подобряване на надзорните задължения на КФН, произтичащи от Плана за действие за изпълнение на последващите ангажименти след присъединяването към ERM II.
В програмата е предвидено да бъдат застъпени изискванията по "Платежоспособност ІІ" за оценка, инвестиции, капиталови изисквания за платежоспособност, капацитета за покриване на загуби на техническите резерви, изисквания за собствени средства и други важни елементи, свързани с директивата за платежоспособност на застрахователите. Обучението включва както образователна сесия с обмен на опит и дискусия с участниците, така и споделяне на казуси от практиката. 
С такива обучения на националните надзорни органи EIOPA има за цел да допринесе за установяването на висококачествени регулаторни и надзорни стандарти и последователни надзорни практики сред националните компетентни органи. 
Обучението се финансира от Европейската комисия чрез Генерална дирекция „Подкрепа за структурни реформи“,  след одобрен проект на Комисията за финансов надзор по Програмата за подкрепа на структурните реформи.