“ДЗИ Банк” АД получи одобрение за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на “ДЗИ Банк” АД  за промяна на общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно внесен в Комисията за финансов надзор проект, вх. № РГ-03-164/15/02.08.2006 г.
Пълния текст на решение 759 може да намерите в раздел „Документи”.