Две публични дружества са задължени да представят тримесечни отчети за първо тримесечие на 2004г.

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи “Инструменти и изделия” АД и “Кюстендилски плод” АД да представят в 7- дневен срок тримесечен отчет на дружеството за първо тримесечие на 2004г.