“Дунав турс” АД, гр. Русе се отписва от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение да се отпише “Дунав турс” АД, гр. Русе от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение №3 може да намерите в раздел "Документи".