Доставчиците на интернет мрежи и услуги следва да спрат достъпа до 40 интернет страници в срок до 24 часа


По инициатива на КФН председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН, да спрат достъпа от територията на Република България до 40-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез същите се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.
Списък с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.

Доставчиците на интернет мрежи и услуги следва да спрат достъпа до 40 интернет страници в срок до 24 часа


По инициатива на КФН председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН, да спрат достъпа от територията на Република България до 40-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез същите се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.
Списък с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.