Данни за застрахователния пазар за 2009 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите за 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”. В същия раздел са публикувани и данни за презастрахователното дружество „Джи Пи Презастраховане” ЕАД.

Брутният премиен приход за 2009 г., реализиран от застрахователите със седалище в Република България, възлиза на 1 681 491 хил. лв., като се наблюдава спад от 5,9 % на годишна база. В посочения премиен приход не е включен реализираният през годината премиен приход от „Ей Ай Джи България ЗД” ЕАД, тъй като  в края на 2009 г. дружеството  бе преобразувано чрез вливане в едноличния собственик на капитала му – „Чартис Юръп” С. А. С.  При изчисляване на отделните показатели  с цел съпоставимост на информацията данните за „Ей Ай Джи България ЗД” ЕАД са изключени както за 2009 г. така и за  2008 г. 
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане към края на 2009 г., възлиза на 1 459 064 хил. лв., с което е реализиран спад от 3,8 % на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (41,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (30,2 %) – общо 71,6 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2009 г., възлиза на 222 427 хил. лв., с което е реализиран спад от 17,7 % на годишна база.
Най-висок относителен дял в премийния приход по животозастраховане заема застраховка „Живот” и рента – 75,5 %.
Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 371 184 хил. лв., от които 19 061 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане. Записаният брутен премиен приход от животозастрахователите е реализиран изцяло от директен бизнес, т.е. нито един животозастраховател не е извършвал дейност по активно презастраховане през 2009 г.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), съответно от 48,7 % и 32,4 %.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 761 314 хил. лв., като намаляват с 0,8 % на годишна база.
Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 91 132 хил. лв., като се отчита спад от 1,2 % на годишна база.
Сумата на активите на застрахователите към края на 2009 г. нараства с 10,5 % на годишна база и възлиза на 2 786 995 хил. лв., в т.ч. 65,0 % на застрахователите по общо застраховане и 35,0 % на застрахователите по животозастраховане.
Към края на 2009 г. стойността на инвестициите на дружествата по общо застраховане възлиза на 1 101 818 хил. лв., от която 88 % с местоположение в Р. България, 11 % в държави членки на ЕС и 1 % в трети държави. Стойността на инвестициите нараства с 13 % на годишна база.
Стойността на инвестициите на животозастрахователите възлиза на 844 303 хил. лв., от която 66 % с местоположение в Р.  България, 32 % в държави членки на ЕС и 2 % в трети държави. Стойността на инвестициите нараства с 10 % на годишна база.
Сумата на активите на презастрахователя „Джи Пи Презастраховане” ЕАД (който извършва дейност от началото на 2009 г.) е 1 083 988 хил. лв. към края на 2009 г.  при 6 327 хил. лв. към края на 2008 г. 
Стойността на инвестициите на презастрахователя към края на 2009 г. е 975 583 хил. лв., при 5 492 хил. лв. година по-рано. От тази стойност 91 % е с местоположение в държави членки на ЕС, 8 % в трети държави и 1 % в Р. България.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 12,9 % на годишна база и достига 966 494 хил. лв., в т.ч. 519 077 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, и 447 417 хил. лв. на животозастрахователите.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства със 7,4 % на годишна база и достига 1 272 957 хил. лв.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите нараства с 10,7 % на годишна база и достига 505 195 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от (-7 736) хил. лв. за 2009 г. при (-7 995) хил. лв. за 2008 г., съответно положителен финансов резултат от 26 689 хил. лв. за 2009 г. при (-6 310) хил. лв. за 2008 г.
Отчетеният от животозастрахователите технически резултат за 2009 г. е 11 921 хил. лв. при (-1 642) хил. лв. за 2008 г., а финансовият резултат е 23 942 хил. лв. за 2009 г., при 6 590 хил. лв. за 2008 г.
През 2009 г. са постъпили 943 жалби срещу поднадзорни лица. Всички жалби са разгледани. Съдържанието на жалбите е насочено най-вече към повдигането на въпроси и изразяването на несъгласие с определения от застрахователя размер на обезщетението, отказаното изплащане на обезщетение или непроизнасянето от страна на застрахователя в указания законов срок. През 2009 г. са съставени 335 акта за установяване на административни нарушения, от които 250 на застрахователни дружества, 67 на здравноосигурителни дружества, 13 на застрахователни брокери и 5 на други лица.
Издадени са 153 наказателни постановления, от които на застрахователи – 105 наказателни постановления, на здравноосигурителни дружества – 42 наказателни постановления, на застрахователни брокери – 2 наказателни постановления, на ГФ – 1 наказателно постановление, 1 наказателно постановление на юридическо лице и 2 наказателни постановления на физически лица. По влезли в сила наказателни постановления са наложени административни наказания през 2009 г. в размер на 529 360 лв.