Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване за първото тримесечие на 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на поднадзорните лица за дейността по застраховане, презастраховане и доброволно здравно осигуряване към края на месеците януари, февруари и март 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Към края на месец януари 2009 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане са в размер на 161 048 хил. лв., а от животозастрахователите – на 24 031 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 12,7% и 3,3% или общо за застрахователния сектор – 11,4%.
Записаните към края на месец февруари 2009 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 261 873 хил. лв., а от животозастрахователите на 43 339 хил. лв. Ръстът на годишна база е съответно 4,5% и 0,14% или общо за пазара – 3,9%.  
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за периода януари – март 2009 г., е 374 436 хил. лв., с което е реализиран ръст от 3,7% на годишна база. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 186 028 хил. лв., като ръстът на годишна база е 8,8%.
Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 25,7% на годишна база и достига 1 237 988 хил. лв.
Сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 697 635 хил. лв., като нарастването на годишна база е 22,2%.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по общо застраховане, е положителен и възлиза на 6 720 хил. лв. при 14 332 хил. лв. за първото тримесечие на 2008 г.
Премийният приход от директно общо застраховане е 370 646 хил. лв., при 353 788 хил. лв. за първото тримесечие на 2008 г.
Към 31.03.2009 г. най-голям дял на пазара по директно общо застраховане заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (40,2%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (31,3%) – общо 71,5% от премийния приход по директно общо застраховане, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход по директно общо застраховане на годишна база се отчита по застраховки „Кредити” (362%) и „ГО, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове” (87%).
Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 393 300 хил. лв., от които 389 955 хил. лв. е премийния приход на професионалния презастраховател „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Брутните технически резерви по активно презастраховане възлизат на 5 625 хил. лв.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане към края на първото тримесечие на 2009 г. заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и  „Други щети на имущество”), съответно от 49,1% и 32,6%.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на първото тримесечие на 2009 г. по агрегирания отчет за доходите, е 60 875 хил. лв., с което е реализиран спад от 4,2% на годишна база. За периода януари – март 2009 г. нито едно от дружествата по животозастраховане не е извършвало дейност по активно презастраховане. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 21 789 хил. лв., като ръстът на годишна база е 16,3%. Размерът на брутните технически резерви нараства с 24,6% на годишна база и достига 475 153 хил. лв. Към края на тримесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 924 829 хил. лв., като нарастването на годишна база е 12,9%. Техническият резултат, достигнат от животозастрахователите, възлиза на 2 788 хил. лв. при 9 хил. лв. за първото тримесечие на 2008 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 76% и 75,2%.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Допълнителна застраховка” – от 40,9% и „Постоянна здравна застраховка” – от 8,3%. 
Към края на месец януари 2009 г. записаните премии в доброволното здравно осигуряване са в размер на 4 777 хил. лв. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 87%.
Записаните към края на месец февруари 2009 г. премии в сектора възлизат на 11 774 хил. лв., при 5 686 хил. лв. отчетени през същия период на миналата година.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари – март на 2009 г. по агрегирания отчет за доходите, е 14 309 хил. лв., с което се реализира ръст от 74% на годишна база. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 4 975 хил. лв., при 4 614 хил. лв., изплатени през първото тримесечие на 2008 г. Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 39% на годишна база и достига 15 980 хил. лв.
Сумата на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 66 058 хил. лв., като нарастването на годишна база е 39%.
Техническият резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване възлиза на  2 301 хил. лв. при отрицателен технически резултат в размер на 849 хил. лв. за първото тримесечие на 2008 г.
С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените претенции, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети”, съответно от 29% и 35%.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 31.03.2009 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 349 375 при 256 917 към края на първото тримесечие на 2008 г.