Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2009 г. и за периода януари-февруари 2010 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на дружествата по доброволно здравно осигуряване за 2009 г., както и за периода януари-февруари 2010 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел “е-библиотека”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход за 2009 г., реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 38 258 хил. лв., като се наблюдава ръст от 26,3 % на годишна база.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 21 736 хил. лв. и нарастват с 3,0 % на годишна база.
Към края на 2009 г. общият размер на здравноосигурителните резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения), възлиза на 12 356 хил. лв., отчитайки намаление от 5,4 % спрямо заделените година по-рано резерви.
Техническият резултат постигнат от здравноосигурителните дружества е отрицателен и възлиза на (-995 хил. лв.) при (-6 352 хил. лв.) за 2008 г.
Сумата на активите на здравноосигурителните дружества нараства с 13,8 % на годишна база и възлиза на 67 852 хил. лв. Собственият капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 18,2 % на годишна база и достига 44 850 хил. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” от 33,5 % и „Извънболнична медицинска помощ” от 22,9 % от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
По действащи договори към края на 2009 г. броят на здравноосигурените лица е 177 907, при 356 863 към края на 2008 г.

За месец януари 2010 г. реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 8 598 хил. лв., а изплатените претенции на 1 972 хил. лв. За периода януари-февруари 2010 г. записаните премии от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлизат на 14 065 хил. лв., при 11 774 хил. лв. отчетени за същия период на 2009 г., с което се отчита ръст от 19,5 % на годишна база. Изплатените претенции нарастват с 27,4 % спрямо същия период на 2009 г. и възлизат на 3 614 хил. лв.
С най-голям относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените претенции, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети”, съответно от 32,7% и 39,1%.
По действащи договори към 28.02.2010 г. броят на здравноосигурените лица е 191 270 при 393 219 към 28.02.2009 г.