Данни за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на 2012 г.

Пълната статистика за дейността на  здравноосигурителните дружества към края на 2012 г. е публикувана на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

В края на 2012 г. границата на платежоспособност и гаранционният капитал на деветнадесетте дружества по доброволно здравно осигуряване възлизат съответно на 8 649 хил. лв. и 7 600 хил. лв.

Общият размер на собствените средства на всички дружества, намалени с нематериалните активи, е 55 227 хил. лв. и напълно покрива границата на платежоспособност и гаранционния капитал.