CESR обяви отворена дискусия по консултативния документ „Съдържание и форма на ключовата информация за инвеститорите”

КФН уведомява всички заинтересовани лица, че  на заседание на председателите на Комитета на европейските регулаторни органи по ценни книжа (CESR) бе одобрен консултативен документ „Съдържание и форма на ключовата информация за инвеститорите”, разкривана от предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа”. Документът е публикуван на интернет страницата на CESR – http://www.cesr.eu/index.php?page=home_details&id=239 .

Изработването на консултативния документ е част от дейността на ЕК по ревизиране на Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (UCITS), като предложението е проспектът да бъде заменен с документ, който по форма и съдържание да бъде по-достъпен и разбираем  за дребните инвеститори.

Във връзка с изготвения консултативен документ CESR организира отворена дискусия, която ще се проведе на 23 ноември 2007 г. от 10.30 ч. до 13.30 ч. в седалището на организацията  (11-13 avenue de Friedland, 75008 Paris). Участие в дискусията могат да вземат всички заинтересовани лица, като за целта следва да се регистрират чрез интернет страницата на CESR, раздел „Отворени дискусии” (‘Hearings’).
Заинтересованите страни могат да изпращат своите мнения и препоръки  по повдигнатите в консултативния документ въпроси чрез интернет страницата на CESR, раздел „Консултации” (‘Consultations’) до 17 декември 2007 г.