БТК информира за изплащане на обезщетение на инвеститорите, засегнати от допуснатата от дружеството техническа грешка

В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Българска телекомуникационна компания АД-София /BTC/:
Във връзка с решението на Българска телекомуникационна компания АД („БТК" или „дружеството") за изплащане на обезщетение на инвеститорите, засегнати от допуснатата от БТК техническа грешка относно размера на дивидента за 2005 год., предложен за одобрение от редовното общо събрание на дружеството, Ви уведомяваме за следното:
– БТК ще изплати обезщетение на всички инвеститори, закупили акции от капитала на дружеството в периода от стартиране на борсовата сесия на Българска фондова борса – София ("БФБ") в 9:30 часа на 8 май 2006 г. до временното спиране на търговията с акции на БТК в 9:58
часа на 8 май 2006 г. Както БТК вече обяви, размерът на обезщетението е равен на разликата между по-високата покупна цена, по която акциите на БТК са били закупени в посочения по-горе период и пазарната цена на акциите на дружеството при приключване на борсовата сесия на БФБ на 5 май 2006 год. (петък).
– С цел улеснявяне на инвеститорите, БТК се договори с Централен депозитар АД, София ("ЦД") изплащането на обезщетението да бъде изплатено автоматично чрез системата за плащане и сетълмънт на ЦД и въз основа на информация, предоставена на ЦД от БФБ. Пълният размер на обезщетението  е вече  преведен от БТК  по сметка на ЦД.  Предстои, до 19  май 2006 год. включително, ЦД да разпредели и преведе дължимите на засегнатите инвеститори суми на
инвестиционните   посредници, при които тези лица имат открити   подсметки,  заедно с информация каква сума се дължи на всеки инвеститор.
– Предвид горното БТК уведомява засегнатите инвеститори, че могат да получат дължимото им обезщетение директно от инвестиционните посредници, при които те имат открити подсметки от началото на седмицата, започваща на 22 май 2006 год.
Повече информация можете да получите от Директора за връзки с инвеститорите г-н Антон Пиралков на тел. 9 49 49 49 или на e-mail: ir@btc.bg.