„АРИСТА БРОКЕРИ” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което вписа „АРИСТА БРОКЕРИ” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 980 може да намерите в раздел „ Административни документи”.