Съобщение до допуснатите кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

1. Комисията за финансов надзор публикува списък на допуснатите до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер лица, по реда на подадените заявления:

29-00-10/ 25.05.2022 г.

29-00-11/ 27.05.2022 г.

29-00-12/ 27.05.2022 г.

29-00-13/ 30.05.2022 г.

28-00-10/ 30.05.2022 г.

 29-00-14/ 30.05.2022 г.

29-00-15/ 31.05.2022 г.

29-00-16/ 31.05.2022 г.

29-00-17/ 31.05.2022 г.

29-00-18/ 31.05.2022 г.

 29-00-19/ 01.06.2022 г.

29-00-20/ 03.06.2022 г.

29-00-21/ 07.06.2022 г.

29-00-22/ 07.06.2022 г.

29-00-23/ 08.06.2022 г.

29-00-24/ 09.06.2022 г.

29-00-25/ 09.06.2022 г.

29-00-26/ 10.06.2022 г.

29-00-27/ 10.06.2022 г.

29-00-28/ 10.06.2022 г.

29-00-29/ 13.06.2022 г.

29-00-30/ 13.06.2022 г.

29-00-32/ 15.06.2022 г.

29-00-33/ 15.06.2022 г.

29-00-34/ 15.06.2022 г.

29-00-35/ 15.06.2022 г.

29-00-36/ 15.06.2022 г.

29-00-37/ 15.06.2022 г.

29-00-38/ 15.06.2022 г.

29-00-39/ 16.06.2022 г.

29-00-40/ 16.06.2022 г.

29-00-41/ 16.06.2022 г.

29-00-42/ 16.06.2022 г.

29-00-43/ 16.06.2022 г.

29-00-44/ 17.06.2022 г.

29-00-45/ 17.06.2022 г.

29-00-46/ 17.06.2022 г.

29-00-47/ 17.06.2022 г.

29-00-48/ 17.06.2022 г.

29-00-49/ 17.06.2022 г.

29-00-50/ 20.06.2022 г.

29-00-51/ 20.06.2022 г.

29-00-52/ 20.06.2022 г.

29-00-53/ 20.06.2022 г.

29-00-54/ 20.06.2022 г.

29-00-55/ 20.06.2022 г.

29-00-56/ 20.06.2022 г.

29-00-57/ 20.06.2022 г.

2. Ред за заплащане на дължимата такса за явяване на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер:

Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 31 от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване за явяване на изпит се заплаща такса съобразно тарифата за таксите, събирани от КФН – приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

За всеки модул се заплаща такса в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лева.

ВАЖНО е да се има предвид, че таксата представлява сбор от дължимите суми за всеки модул, до който лицето е допуснато, и е дължима най-късно 5 дни (календарни) преди първата дата на провеждане на изпита, т.е. в срок до 26.09.2022 г. (вкл.)

Таксата можете да платите:

  • по сметка на КФН: IBAN: BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01, BIC на БНБ-ЦУ: BNBGBGSD, или
  • в брой на каса в сградата на административния орган.

Комисията за финансов надзор уведомява, че в изпълнение на чл. 8, ал. 3 от Наредба № 31 от 2 август 2006 г. на изпит нямат право да се явят и няма да бъдат допуснати до изпитната зала кандидатите, които не са заплатили дължимата такса съобразно посочения по-горе ред.