Съобщение във връзка с провеждането на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на свое заседание, проведено на 19.05.2022 г., е взето решение за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер съгласно Наредба № 31от 02.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (Наредба № 31).

Датите, на които ще се проведе изпита, са, както следва:

1.1.      Базов модул – „Актюерски принципи и практики в застраховането, пенсионното осигуряване и инвестициите“ – 01.10.2022 г. (събота);

1.2.      Модул „Животозастраховане“ – 08.10.2022 г. (събота);

1.3.      Модул „Рискови модели и Общо застраховане“ – 15.10.2022 г. (събота);

1.4.      Модул „Пенсионно осигуряване“ – 22.10.2022 г (събота).

Съгласно Наредба № 31 до изпита се допускат лица, които имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“.

Кандидатите, които имат желание да се явят на изпита, в едномесечен срок от датата на настоящото оповестяване, могат да подадат заявление за допускане до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер“ по чл. 4, ал. 2 от Наредба № 31, в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или подписано с електронен подпис на delovodstvo@fsc.bg.

Заявлението за допускане до изпит е по образец, утвърден от КФН, и е публикувано на интернет страница на Комисията за финансов надзор – http://www.fsc.bg в рубриката „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”.

Тематичните обхвати на отделните модули на изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер са оповестени  на интернет страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за актюери”, „м. октомври 2022 г.“.

За явяване на изпит кандидатите заплащат такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН, приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. За всеки модул се заплаща такса в размер на 450 лв. Лицата, допуснати да се явят на изпита, заплащат съответната такса в срок до 5 (пет) дни преди 01.10.2022 г., по сметка на Комисията за финансов надзор:

IBAN:     BG 95 BNBG 9661 3000 1415 01

BIC на БНБ-ЦУ:       BNBGBGSD