Решения от заседание на 29.09.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Владимир Симунович за член на надзорния съвет на „ЗК УНИКА ЖИВОТ“ АД.

2. Одобрява Юлиана Ликова за лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД и съответно на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Одобрява замяната на „Обединена Българска Банка“ АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ.

4. Утвърждава „Ейч Ел Би България“ ООД и „АТА КОНСУЛТ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на ЗД „БУЛ ИНС“ АД.

5. Признава придобитата от Деница Терзиева квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.

6. Приема на първо гласуване проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 13.10.2022 г. включително.

7. От разгледаните до 29.09.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 12 и 13 ноември 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 12 ноември 2022 г., се допускат: Биляна Кръстева, Виктор Калайджиев, Никола Кирилов, Стоян Георгиев, Петър Таралански и Петко Ризов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 13 ноември 2022 г., се допуска: Емил Димитров. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит. Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им. Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 04.11.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

8. Удължава срока за представяне на допълнителни документи в производството за одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Блокс груп“ АД, до 30.12.2022 г.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд.