Решения от заседание на 26.09.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава одобрение на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 от ЗДСИЦДС (строително-монтажни работи в недвижими имоти) на трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

2. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ EАД и до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ EАД, с което уведомява дружествата, че са изпълнени всички изисквания за прехвърляне на дейностите по управление на портфейл финансови активи от „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ“ EАД и „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ EАД към „Групама Управление на Активи“ (Groupama Asset Management).

3. Вписва „АДЮТАНТ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Изпраща писмо до лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрения за делегиране на функцията по оценяване на активите на трето лице.