Решения от заседание на 25.04.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява представените промени в устава на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите на дружеството.