Решения от заседание на 23.06.2022 г.

На заседанието си на 23.06.2022 г КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Варна Риълтис” ЕАД, гр. Варна.

Емисията е в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100021216, с единична номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева, издадени на 21.12.2021 г. и с падеж на 21.12.2029 г., с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 3.50 %, като размерът на дължимата лихва няма да бъде по-нисък от 3.25 %.

Вписва „Варна Риълтис“ ЕАД, гр. Варна, като емитент и посочената емисия облигации, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Билд инвест“ ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 4 806 броя акции от капитала на „ЗСК Лозово“ АД от останалите акционери на дружеството.

3. Одобрява Георги Ковачев за управител на инвестиционен посредник „Нахман Кепитъл“ ООД.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 25.07.2022 г. включително.

5. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2022 г.

6. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

7. Разширява обхвата на издадения на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис” ООД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционните дейности и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ и с допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ.

8. Открива производство по отнемане на издадения лиценз на „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ“ АДСИЦ (л.) за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на членове на надзорния съвет на дружеството.