Решения от заседание на 23.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава забрана за увеличаване на прякото квалифицирано участие на Цанко Коловски от 34.96% на 50% от капитала на инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД, съответно на непрякото квалифицирано участие в капитала на управляващо дружество „Смарт Фънд Асет Мениджмънт“ ЕАД в същия размер.

2. Одобрява представения проект на анекс за изменение и допълнение на договор за възлагане на дейности, сключен между „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, и трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Одобрява допълнително споразумение за изменение на договор за възлагане на дейности, сключен между „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, и трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 22 за условията и реда за вписване и отписване в регистъра на публичните дружества, другите емитенти на ценни книжа и емисиите ценни книжа.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 22.02.2024 г. включително.