Решения от заседание на 18.10.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 15 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100042057, издадена от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 49 045 400 лева на 64 045 400 лева в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. От разгледаните до 18.10.2022 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 12 и 13 ноември 2022 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 12 ноември 2022 г., се допускат: Гергана Петкова, Ива Николова, Ирена Клечова, Елка Петкова и Душка Димитрова. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 13 ноември 2022 г., се допускат: Десислава Добрева, Георги Робев, Ивайло Вълчев, Станислав Атанасов, Светлана Петрова, Радослава Мечкюрева, Амин Зейнали и Душка Димитрова.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 04.11.2022 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина“.

4. Приема на второ гласуване Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

5. Изпраща писмо до „Трейшън Инвест” ЕАД (в процес на учредяване) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.