Решения от заседание на 18.01.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Бистра Маринкова за представител на „Инвест Кепитъл“ АД в качеството му на член на съвета на директорите на управляващо дружество „Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт“ ЕАД.

2. Отписва емисия облигации, издадени от „Финанс Директ“ АД, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, поради погасяване на задълженията на емитента по издадените облигации.

Емисията е в размер на 1 300 000 евро, разпределени в 1 300 броя корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100025175.

3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.12.2021 г. до 29.12.2023 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 29 – УПФ от 18.01.2024 г. и № 30 – ППФ от 18.01.2024 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, “„Статистика”, ”Статистика и анализи”.

4. Издава на Застрахователно дружество „ИНСтинкт” ЕАД лиценз за разширяване на обхвата на лиценза на застрахователя с нов клас застраховка, съгласно Приложение № 1, раздел II, буква „А“ от Кодекса за застраховането:

 – т. 9 „Други вреди на имущество“: Всяка вреда или загуба, нанесена на имущество (различно от имуществото, включено в класове 3, 4, 5, 6 и 7) в резултат на градушка или измръзване, или всякакво друго събитие, като кражба, различно от събитията, посочени в клас 8.

5. Изпраща писмо до „Престиж Кепитъл Мениджмънт“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.