Решения от заседание на 17.11.2022 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава разрешение на инвестиционен посредник „Делтасток” АД да оферира в търгове за двудневен спот на квоти за емисии на парникови газове за собствена сметка и/или за сметка на клиенти, съгласно Регламент (ЕС) № 1031/2010.

2. Одобрява замяната на „Алианц Банк България” АД с „Тексим Банк“ АД като банка-депозитар на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ.

3. Одобрява Стефан Петков за член на съвета на директорите на Пенсионноосигурителна компания „Съгласие” АД.

4. Съгласува избора на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД на „Захаринова Нексиа“ ООД и „Ата Консулт“ ООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на дружеството и управляваните от него фондове.

5. Актуализира списъка на регулирани пазари в трети държави, съответно надзора, който се счита за еквивалентен на надзора съгласно правото на Европейския съюз.

6. Признава на Тодор Петров частична правоспособност на отговорен актюер в областите общо застраховане и животозастраховане.

7. Признава на Виктор Матев частична правоспособност на отговорен актюер в областите общо застраховане и животозастраховане.

8. Включва Йордан Павлов в списъка по чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за извършване на следните видове оценки:

– на недвижими имоти и

– на машини и съоръжения.

9. Изпраща писмо до Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит в дружеството.

10. Изпраща писмо до Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, ръководещо ключовата функция по вътрешен одит в дружеството.