Решения от заседание на 16.11.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано предложение от „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ за обратно изкупуване, при условията и по реда на търгово предлагане, чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на акции от капитала на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ от акционерите на дружеството.

2. Oдобрява Владислав Милев за изпълнителен член на управителния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД.

3. Вписва „ЗАГОРА Б“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

4. Издава одобрение на „Българска фондова борса” АД на изменения и допълнения на правилника за дейността на „Българска фондова борса” АД, приети от съвета на директорите на дружеството.

5. Отказва издаването на разрешение на „ДАОС“ ЕАД за придобиване на непряко квалифицирано акционерно участие в капитала на „Пенсионноосигурително дружество Топлина“ АД.

6. Изпраща уведомления до компетентните органи на всички държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис“ ООД за свободно предоставяне на услуги и дейности, без откриване на клон, на територията на съответните държави.

7. Изпраща писмо до „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за прехвърляне на дейност по предоставяне на информационни услуги към трето лице.