Решения от заседание на 16.06.2022 г.

На заседанието си на 16.06.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Марин Маринов за член на управителния съвет и изпълнителен директор на „Застрахователна компания България Иншурънс“ АД.

2. Одобрява Ирина Динева за независим член на съвета на директорите на „Застрахователна компания Аксиом“ АД.

3. Одобрява Гълъбин Гълъбов и Веселин Рашин за членове на управителния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

4. Одобрява Габриела Захариева – Митова за член на съвета на директорите на управляващо дружество „Варчев Мениджинг Компани“ ЕАД.

5. Приема на първо гласуване проект на Наредба за оповестяването на пазарни данни.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 18.07.2022 г. включително.

6. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за докладване на данни.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

7. Издава одобрение на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност, и кореспонденция, и други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на дейността) на „Кроу България Адвайзъри“ ЕООД като трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

8. Допуска кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.

9. Изпраща писмо до „Дженерали застраховане“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на надзорния съвет на дружеството.

10. Изпраща писмо до управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на съвета на директорите на дружеството.