Решения от заседание на 14.07.2022 г.

На заседанието си на 14.07.2022 г. КФН реши:

1. Отписва „Агро Финанс“ АД, гр. Пловдив, като публично дружество по искане на заявителя. Отписва издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 32 219 708 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100039061, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Одобрява Евгения Стоянова и Георги Пашов за членове на надзорния съвет на „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

3. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД и „РСМ БГ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ЗАД АРМЕЕЦ” АД.

4. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.

5. Утвърждава „КПМГ ОДИТ“ ООД и „АФА” ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2022 г. на „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД.

6. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2020 г. до 30.06.2022 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 595 – УПФ от 14.07.2022 г. и № 596 – ППФ от 14.07.2022 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

7. Заличава, по искане на заявителя, „ВР ГРУП“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

8. Заличава „ЕДМ ИНШУРЪНС БРОКЕР“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

9. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Астра Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с преобразуване на договорен фонд „Астра Баланс“ чрез вливане в договорен фонд „Астра Кеш Плюс“, управлявани от УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД.

10. Изпраща писмо до „ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на надзорния съвет на дружеството.

11. Изпраща писмо до „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на надзорния съвет на дружеството.