Решения от заседание на 07.02.2023 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва емисия акции, издадена от „Тексим Банк“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и с ISIN код BG1100001921, и е в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 27 995 036 лева на 29 995 036 лева.

2. Приема на първо гласуване проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок от публикуването му до 21.02.2023 г. включително.

3. Спазва в надзорната си практика следните насоки, издадени от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване:

Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователните посредници (EIOPA-BoS-13/164);

Насоки относно подмодула на катастрофичния риск в здравното застраховане (EIOPA-BoS-14/176);

Насоки за процеса на надзорния преглед (EIOPA-BoS-14/179 BG);

Насоки относно използването на вътрешни модели (EIOPA-BoS-14/180 BG);

Насоки относно груповата платежоспособност (EIOPA-BoS-14/181 BG);

Насоки относно подхода на подробен преглед (EIOPA-BoS-14/171 BG);

Насоки относно прилагането на споразумения за пасивно презастраховане към подмодула на подписваческия риск в общото застраховане (EIOPA-BoS-14/173 BG);

Насоки относно методите за определяне на пазарните дялове, подлежащи на докладване (EIOPA-BoS-15/106 BG);

Насоки относно признаването и оценката на активи и пасиви, различни от техническите резерви (EIOPA-BoS-15/113 BG);

Насоки относно прилагането на дългосрочните гаранционни мерки (EIOPA-BoS-15/111 BG);

Насоки относно способността за покриване на загуби на техническите резерви и отсрочените данъци (EIOPA-BoS-14/177 BG);

Насоки относно третирането на експозициите към пазарния риск и към риска от контрагента в стандартната формула (EIOPA-BoS-14/174 BG);

Насоки относно специфичните за предприятието параметри (EIOPA-BoS-14/178 BG);

Насоки относно прилагането на модула на животозастрахователния подписвачески риск (EIOPA-BoS-14/175 BG);

Насоки за докладване и публично оповестяване (EIOPA-BoS-15/109 BG);

Насоки относно допълнителните собствени средства (EIOPA-BoS-14/167 BG);

Насоки относно третирането на свързани предприятия, включващи участия (EIOPA-BoS-14/170 BG);

Насоки относно класификацията на собствените средства (EIOPA-BoS-14/168 BG);

Насоки относно обособените фондове (EIOPA-BoS-14/169 BG);

Изменени насоки относно оценката на техническите резерви (EIOPA-BoS-22-393 BG);

Изменени насоки относно границите на договора (EIOPA-BoS-22-394 BG).